Friday, May 20, 2011

TRADISI INTELEKTUAL MELAYU-ISLAM : DARIPADA METAFORA KEPADA SAINTIFIKISME

ABSTRAK
Satu di antara ciri yang menonjol dari setiap puncak tamadun Melayu itu ialah berkembangnya tradisi intelektual. Jelasnya, tradisi intelektual menjadi ciri utama tamadun Melayu yang terus dipertahankan oleh dunia Melayu zaman-berzaman di mana pun pusat tamadun Melayu itu berada dan bila masa pun ianya ada. Persoalan adakah tradisi intelektual Melayu-Islam mampu mendokong saintifiksme terutama dalam arus kehidupan manusia ini. Sejajar itu, kertas kerja ini bakal membincangkan sifat kedinamisan tradisi intelektual Melayu-Islam di dalam menanggani persoalan hidup. Sebelum hal ini dapat dilakukan, kita bakal menganalisis serba sedikit tohmahan buruk yang dikaitkan dengan tradisi inetelektual Melayu-Islam, samada oleh sarjana barat ataupun sarjana tempatan sendiri. Terpenting sekali, tumpuan khusus akan diberikan untuk menunjukkan kemampuan tradisi intelektual Melayu-Islam di dalam mendokong usaha mewujudkan saintifikisme yang lebih bernuasakan elemen keislaman. Justeru, ianya dirangka khusus mengandungi beberapa bahagian yang utama iaitu: pertama; pengenalan, kedua; konsep intelektual: satu analisis kritikal, ketiga; pemetaan tradisi intelektual Melayu-Islam, keempat; adakah tradisi intelektual Melayu-Islam mampu mendokong saintifiksme, kelima; kesimpulan.


Disediakan Oleh:

Prof. Dato’ Dr. Othman Md. Yatim
Profesor Madya Datuk Zainal Abidin Borhan
Prof. Madya Dr. Rahimin Affandi Abd. Rahim
Nor Hayati Bt Md Dahlal & Norhidayah Mohd Pauzi
Universiti Malaya,
Lembah Pantai 50603, Kuala Lumpur.
Telefon : 03-79676080/ 012-3192177
Emel: faqir_ila_rabbih@yahoo.com
annur_1909@yahoo.com

Monday, February 15, 2010

IJTIHAD DALAM INSTITUSI FATWA DI MALAYSIA : SATU ANALISIS

ABSTRAK

Kertas kerja ini bakal memberikan fokus kepada nisbah pemahaman dan pengamalan ijtihad di dalam institusi Fatwa di Malaysia. Bagi mencapai objektif ini, kajian ini disusun khusus akan mengandungi beberapa bahagian yang utama; pertama, pengenalan kepada kajian. Kedua, kepentingan ijtihad di dalam perundangan Islam : satu analisis sejarah. Ketiga, pemerkasaan ijtihad dan institusi fatwa di Malaysia : satu cadangan alternatif. Bahagian ini kemudiannya akan dipecahkan kepada dua pecahan topik, usaha meningkatkan Profesioanalism Jawatan Mufti dan peranan Pengajian Syariah untuk pemerkasaan institusi fatwa.

Abstract

Basically, this article will be focussed on the perception and application of the concept of ijtihad in the Malaysian’s fatwa institution. In order to achieve such objective, it were constructed to be divided into various sections, namely; first, the introduction of the study. Second, the significance of ijtihad in the historical development of Islamic law, Third, an attempt to strengthen the utilization of ijtihad in the Malaysian’s fatwa institution. Such section will be further divided into two subdivision, i.e. rejuvenation of the professionalism status of the mufti profession and the role of the syariah studies in strengthening the fatwa institution.Bakal disediakan oleh,

Prof. Madya Dr. Datin Paizah Ismail,
Prof. Madya Dr. Rahimin Affandi Abd. Rahim &
Nor Hayati Mohd Dahlal
Jabatan Fiqh dan Usul,
Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya,
Lembah Pantai 50603, Kuala Lumpur.
Telepon : 03-79676080/ 012-3192177.
Email : faqir_ila_rabbih@um.edu.my
annur_1909@yahoo.com

Pengenalan.
Di sepanjang sejarah Islam, ada dua perkataan yang berpengaruh besar terhadap kehidupan ummah Islam. Kedua-dua perkataan ini adalah ijtihad dan jihad, yang berasal dari kata dasar jahada, membawa erti; mencurahkan kemampuan ataupun menanggung kesulitan. Term ijtihad bersasaran untuk mengenali pertunjuk dan agama Allah yang dibawa oleh rasulnya, sedangkan term jihad pula untuk menjaga agama dan mempertahankannya. Dengan kata lain, ijtihad berfungsi dalam bidang pemikiran dan penelitian akademik, manakala jihad bergerak dalam ruang lingkup perbuatan dan tingkah laku. Keduanya adalah bersifat saling melengkapi, di mana ijtihad sebagai jihad di bidang ilmiah dan jihad adalah sebagai ijtihad yang berbentuk perbuatan. Hasil pemikiran ijtihad akan hilang apabila tidak ada orang yang mendokongnya, begitu juga dengan hasil jihad akan musnah apabila tidak ada orang berilmu yang menyokong hasil jihad ini.
Berasaskan kepada kenyataan di atas, kertas kerja ini akan cuba mengulas dua perkara yang utama; bagaimanakah nisbah kepentingan ijtihad di dalam perundangan Islam, serta realitinya dalam institusi fatwa di Malaysia dan bagaimanakah usaha pemerkasaan ijtihad untuk institusi fatwa di Malaysia dapat dijalankan. Kedua-dua persoalan besar ini yang bakal diulas sebenarnya berasaskan kepada dapatan kajian awal daripada projek penyelidikan ilmiah FRGS (FR008/2007A) tajaan Universiti Malaya, dengan tajuk : Pelaksanaan Syariah Islam Di Malaysia: Kajian Terhadap Infrastruktur Dan Sumber Manusia. Oleh yang demikian, bagi mencapai fokus utama artikel ini, perbincangan akan diberikan dengan menggunapakai beberapa metodologi dan kerangka teori yang tertentu. Metodologi yang dipakai merangkumi metode analisis pensejarahan, analisis pendidikan dan analisis kandungan. Manakala bagi teori dan paradigma pilihan pula, ianya menggunakan pelbagai teori yang berkaitan dengan keberkesanan pelaksanaan syariah Islam di dalam masyarakat.

Kepentingan Ijtihad Di Dalam Perundangan Islam : Satu Analisis Sejarah.
Hukum Islam adalah bersifat Rabbani (kerana asasnya berasal daripada Allah yang Maha Agung) dan dinamis, kerana ianya mampu menjawab setiap keperluaan masyarakat yang selalu berkembang mengikut peredaran masa. Institusi utama dan dianggap tertua untuk menjawab keperluaan masyarakat ini adalah institusi fatwa. Ianya telah diasaskan oleh Rasulullah sendiri yang kemudiannya dikembang dan diperkemaskan oleh sarjana hukum Islam di sepanjang sejarah. Nyawa ataupun alat utama yang menghidupkan institusi fatwa ini adalah konsep ijtihad. Konsep ijtihad ini yang merupakan buah utama daripada disiplin usul al-fiqh, suatu ilmu yang mempelajari dasar, metode, pendekatan dan teori yang digunakan dalam memahami ajaran Islam. Atas dasar inilah ianya dikatakan sebagai “ queen of Islamic sciences.” Hal ini dijelaskan oleh Taha jabir dengan; “ usul al-fiqh is rightly considered to be the most important method of research ever divised by Muslim thought. Indeed as the solid foundation upon which all Islamic disciplines are based, usul al-fiqh not only benefited Islamic civilization but contributed to the intellectual enrichment of world civilization as a whole.”
Secara teknikalnya, ijtihad merupakan usaha penyelidikan ilmiah hukum Islam yang diaplikasi untuk mengetahui jawapan atau kehendak Allah terhadap sesuatu persoalan hukum yang timbul. Ianya tidak digunakan sebarangan oleh seseorang yang bukan pakar dalam perundangan Islam. Memandangkan ijtihad ini bukan setakat membabitkan elemen teori semata-mata, bahkan turut membabitkan elemen aplikasi, maka dalam kupasan fuqaha ianya sering dihubungkaitkan dengan institusi fatwa (mujtahid).
Secara mudahnya, kita dapat memperincikan beberapa kepentingan utama konsep ijtihad ini dalam perundangan Islam, kesemuanya berkaitan secara langsung dengan institusi fatwa, antaranya;
1) Alat utama yang membangunkan binaan syariah Islam. Dengan inisiatif ijtihad fuqaha telah melakukan proses kajian, formulasi dan membangunkan perundangan Islam. Hal ini amat jelas sekali memandangkan dua daripada empat sumber hukum Islam secara langsung terhasil daripada usaha ijtihad. Elemen formulasi syariah Islam juga boleh dilihat daripada kupasan dan kajian fuqaha yang membahagikan nisbah, objektif dan fungsi perundangan Islam. Dalam soal objektif hukum Islam, fuqaha membahagikannya kepada dua bahagian utama; ibadat (ketentuannya wajib bergantung sepenuh kepada kupasan Quran dan Sunnah) dan Muamalat ( perlu ditentukan oleh ijtihad)
2) Alat ataupun mekanisme utama yang mengerakkan dinamisme perundangan Islam. Penggunaan ijtihad jama’i yang dilakukan oleh para Sahabat Rasulullah serta fuqaha besar kemudiannya diiktiraf sebagai sumber ijma’ dalam Islam. Begitu juga hasil penggunaan ijtihad yang berterusan oleh para Imam Mujtahid telah menimbulkan pelbagai mazhab fiqh Islam. Secara kasarnya, mazhab adalah merupakan paradigma berfikir masyarakat Islam mengikut world-view dan kaedah syariah yang diasaskan oleh seseorang fuqaha tertentu. Ianya lahir daripada tradisi Islam sendiri dan bukannya berasal daripada pengaruh asing seperti didakwa oleh orientalis barat. Ianya merupakan kemuncak dari satu proses pembentukan world-view yang panjang. World-view adalah pandangan dunia, hidup, kepercayaan dan pemikiran yang berfungsi sebagai pemankin untuk segala perilaku manusia.
3) Alat dan mekanisme utama yang memperkukuh dan memperkembangkan sesuatu mazhab berpaksikan kepada kerangka world-view Islam. Ianya berjalan secara beransur-ansur melalui empat peringkat yang utama; (i) Quasi-scientific (ii) Pre-scientific conceptual, (iii) Scientific scheme, (iv) Kesinambungan dan perubahan (continuity dan Changing) – sesuatu mazhab yang telah dominan kerangka metodologinya akan melalui proses pembaharuan (islah) bagi memperkemaskan lagi kewujudannya. Sejarah keilmuan dunia mencatatkan bagaimana sesuatu doktrin dapat bertahan lama seandainya ianya memenuhi empat syarat utama; pertama, kesahihan logika dan argumen, kedua; menarik perhatian orang untuk diikuti, ketiga, mampu diterapkan terhadap kes yang dihadapi (apllicable) dan keempat, ianya mempunyai mekanisme untuk proses memperbarui idea yang lama tanpa meninggalkan asas tradisi terpenting. Apa yang jelasnya, keempat-empat perkara ini memang dimiliki oleh Mazhab Shafi’i dan mazhab fiqh yang lain, sehingga mendorongnya untuk kekal sehingga sekarang.
4) Alat utama yang menghubungkan antara sumber wahyu dengan kepentingan akal serta perubahan masyarakat. Walaupun ijtihad dihasilkan oleh akal manusia yang bersifat relatif, ianya dianggap sebagai unsur yang tidak dapat dielak dalam sistem fiqh Islam. Hal ini disokong oleh beberapa perkara;
a) Al-Quran dan Sunnah hanyalah sumber asas untuk sistem fiqh Islam, manakala sumber sebenarnya adalah penggunaan akal intelektual terpimpin (Ijtihad) terhadap kedua sumber tersebut.
b) Teks kandungan Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan soal perundangan amat terbatas dari segi jumlahnya, sedangkan permasalahan masyarakat yang sentiasa timbul dalam kehidupan manusia pula tidak terbatas. Atas sebab ini, ijtihad diperkenalkan dan dianggap sebagai mampu untuk bertindak menyelesaikan masalah.
c) Dakwaan bahawa sistem fiqh Islam yang syumul dan sesuai untuk sebarang tempat, keadaan dan zaman. Bagi memperkukuhkan dakwaan ini, ijtihad wajib digunakan bagi menyediakan jawapan hukum yang bakal menisbahkan sifat kesyumulan syariah Islam.
Merujuk khusus kepada realiti penggunaan konsep ijtihad di dalam institusi fatwa di Malaysia, dapatan kajian yang dilakukan oleh sejumlah penyelidik mendedahkan beberapa kelemahan yang amat mendukacitakan;
1) Boleh dikatakan tidak ada langsung elemen ijtihad insya’i (bebas) yang dihasilkan mengikut pandangan peribadi seseorang mufti. Para mufti dalam mengeluarkan sesuatu fatwa kerap kali meniru ataupun merujuk kepada pandangan yang dikeluarkan mufti negeri lain di Malaysia.
2) Keterikatan sesuatu fatwa dengan pandangan mazhab Shafi’i secara Qauli, yang terpaksa bergantung kebanyakannya kepada kitab Fiqh klasik. Manhaj usuli ini berasaskan kepada warisan zaman Taqlid daripada Mazhab Shafi’i; tidak merujuk secara langsung kepada sumber asasi (Quran dan Sunnah), tetapi lebih kepada karya Mazhabiyyah semata-mata. Namun begitu, sejak kebelakangan ini, beberapa kitab fiqh yang bersifat kontemporari turut juga digunakan, itupun dalam bentuk yang agak minimum sekali.
3) Para Mufti sendiri mengakui kelemahan mekanisme pengeluaran fatwa yang dialami, seperti kekurangan sumber rujukan hukum Islam yang terkini, ketandusan pembantu penyelidik (pegawai Istinbat) yang berkelayakan dalam bidang penyelidikan hukum dan kelemahan unit penyelidikan di institusi fatwa.
4) Walaupun ada peruntukan yang membenarkan mufti merujuk kepada pakar-pakar luar, tetapi ianya jarang dilakukan ataupun secara ad-hod semata-mata, kerana kekurangan peruntukan kewangan yang disediakan kepada pejabat mufti.
5) Rungutan daripada masyarakat awam tentang kelemahan fatwa yang dikeluarkan, khususnya membabitkan isu;
a) Kandungan fatwa tidak bersifat ilmiah kerana tidak mempunyai asas dan sandaran hukum yang kukuh.
b) Fatwa yang diberikan adalah tidak tegas dan terikat dengan kepentingan tertentu.
c) Fatwa yang dikeluarkan tidak bersifat semasa, sebaliknya terlalu terikat dengan paradigma Taqlid.
d) Jawapan yang dikemukakan oleh fatwa kerap kali bersifat ad-hod dalam soal remeh temeh, serta tidak mampu menyelesaikan masalah yang sebenar.
6) Memanglah diakui pemakaian paradigma Taqlid di perlukan demi untuk mewujudkan perpaduan dan keseragaman bagi memastikan wujudnya kestabilan hidup sosio-politik bagi memudahkan proses penguatkuasaan dan pentadbiran undang-undang Islam dijalankan. Cumanya, penekanan yang agak keterlaluan terhadap dominasi taqlid yang agak ketat ini dilihat bakal membuahkan hasil yang kurang sihat kepada perkembangan pemikiran hukum Islam itu sendiri. Hal ini kemudiannya turut disedari sendiri oleh kalangan mufti di Malaysia yang disertakan pula dengan pelbagai usaha untuk menerapkan pendekatan reformism bagi menghadkan penggunaan taqlid secara berlebihan, khususnya di dalam metodologi pengeluaran sesuatu fatwa.

Pemerkasaan Ijtihad Dan Institusi Fatwa Di Malaysia : Satu Cadangan Alternatif.
A. Meningkatkan Profesioanalism Jawatan Mufti
Untuk memperkukuhkan perbincangan, dalam bahagian ini, dua teori utama akan dikemukakan; pertamanya, teori tentang syarat kelayakan seseorang mufti bagi menjadikannya mufti yang kompeten. Keduanya, teori profesionalism Islam dan kaitannya dengan penjawat agama.
Dalam teori yang pertama, fuqaha secara tegas menetapkan beberapa syarat asasi dan kelayakan yang perlu dimiliki oleh seseorang mufti. Ianya terdiri dari syarat seperti beragama Islam, adil, bertaqwa, mengetahui bahasa Arab, ilmu usul al-fiqh, maqasid al-Syariah, realiti masyarakat dan keilmuan semasa. Semua syarat ini ditetapkan oleh fuqaha antara lainnya bagi membantu, mendidik dan mengatur kewujudan kelas fuqaha/mufti. Dalam banyak hal, penetapan formula syarat ini memang cukup advance bagi mengelakkan proses pentafsiran agama dibuat secara sewenang-wenang oleh golongan yang tidak bertanggungjawab, yang memang akan wujud di setiap zaman. Pendekatan ini ditetapkan bukannya bertujuan untuk memonopolikan usaha pentafsiran agama kepada golongan ulama semata-mata, tetapi ianya dibuat bagi mengelakkan sebarang tindakan rakus daripada masyarakat awam yang jahil tentang prinsip asas Islam, melakukan tafsiran melulu dan boleh merosakkan nama baik Islam itu sendiri.
Untuk teori kedua pula, ianya cuba mengaitkan nisbah profesionalism Islam dengan penjawat agama, seperti mufti. Ianya membandingkan kriteria nisbah profesionalism yang difaham dari perseptif barat untuk beberapa profesion/ kerjaya yang khusus -dengan nisbah yang turut dimiliki oleh penjawat agama. Ianya terdiri dari;
1) Kerjaya yang memerlukan kepakaran dan pengetahuan spesialis tertentu yang tidak dimiliki oleh golongan lain.
2) Untuk menguasai pengetahuan dan kepakaran spesialis ini memerlukan tempoh pendidikan yang relatif lama.
3) Kegiatan kerjaya yang dijalankan berasaskan kepada sesuatu teknik dan kaedah yang khusus bagi memecahkan sesuatu permasalahan yang diajukan.
4) Wujudnya sesuatu kod etika yang khusus yang mengatur bagaimana modus operandi sesuatu profesion itu perlu dijalankan.
5) Wujud organisasi khusus yang melakukan proses pengawalan terhadap sesuatu profesion agar ianya tidak melanggar kod etika yang ditetapkan.
6) Wujudnya kuasa otonomi dan kebebasan untuk membuat sesuatu keputusan dalam bidang kuasa profesion terbabit.
7) Wujud komitmen kerja yang tinggi khususnya yang membabitkan hubungan dengan pelanggan/masyarakat awam.
8) Wujud nisbah kepercayaan masyarakat awam tentang kewibawaan dan mutu profesion yang diceburi.
9) Mempunyai nilai prestige dan penghasilan yang tinggi.
Boleh dikatakan kesemua kriteria yang ditetapkan ini, turut dimiliki oleh penjawat agama Islam, khususnya dalam profesion mufti itu sendiri. Bahkan, kualiti penjawat agama ternyata lebih tinggi, khususnya dalam soal yang membabitkan kod etika, kerana ianya diasaskan kepada falsafah dan prinsip keimanan; Tauhid dan amanah.
Jika kedua-dua teori di atas digunakan untuk menilai nisbah kualiti yang dimiliki oleh jawatan mufti semasa, ternyata sekali standard mufti ini secara relatifnya agak lemah dan belum lagi bertepatan dengan intipati yang terkandung dalam kedua-dua teori tadi. Hal ini didasarkan kerana memang wujud kelemahan dalam institusi fatwa di Malaysia;
1) Mufti tidak mempunyai kelulusan akademik tertinggi dalam bidang syariah, yang membolehkannya mempunyai kemahiran penyelidikan hukum yang kompeten. Rata-ratanya mufti hanya memiliki tahap pengajian di peringkat ijazah pertama dan bukan daripada pengkhususan di bidang syariah Islam.
2) Pengakuan sendiri para mufti dan pegawai Istinbat tentang kelemahan mekanisme penyelidikan hukum Islam di dalam institusi fatwa.
3) Mufti tidak memiliki kebebasan otonomi yang mencukupi semasa menjalankan tugas.
4) Mufti dilantik dari kalangan ulama terkenal yang telah lanjut usia dan rata-ratanya mengalami masalah kesihatan yang agak teruk, sehingga menyebabkan ianya gagal menjalankan fungsi yang sepatutnya.
5) Masyarakat awam mempersoalkan kewibawaan seseorang mufti.
6) Tanggapan masyarakat awam bahawa pemilihan mufti dibuat berasaskan faktor kronisme dan kekerabatan dengan institusi feudal Melayu.
Sebagai alternatif kepada permasalahan yang wujud, kita perlu mempergunakan konsep budaya ilmu sepenuhnya, kerana seperti ditegaskan oleh Wan Mohd Nor Wan Daud: “ iman ataupun amalan keagamaan jika tidak didasarkan kepada ilmu yang luas dan mendalam, hanyalah seperti bangunan di atas pasir yang tidak berdiri teguh. Jika iman didasarkan kepada ilmu, ianya bukan sahaja akan mengukuhkan peribadi berkenaan malah akan memberi kesejahteraan kepada manusia dan alam.” Antara elemen budaya ilmu yang cukup relevan untuk konteks ini adalah; setiap keputusan dalam sesuatu perkara dibuat berasaskan kepada kriteria ilmu dan bukan kerana pengaruh lain
Jadi, berasaskan kepada konsep budaya ilmu ini, dicadangkan agar;
1) Perlu mewujudkan badan/panel khusus yang bertugas menilai dan mencadangkan pelantikan seseorang mufti berdasarkan kewibawaan keilmuan dan akhlak seseorang calon mufti.
2) Mufti perlu dilantik dari kalangan lulusan bidang syariah dan pernah mengikuti tahap pengajian di peringkat sarjana/kedoktoran. Sebaiknya, ianya perlu dilantik dari kalangan tenaga akademik (Profesor) bidang syariah yang telah tamat tempoh di IPTA tertentu. Amalan JPA semasa yang memencenkan seseorang tenaga akademik yang berpengalaman apabila mencapai umur 58-62 tahun adalah amat merugikan, kerana tindakan ini secara langsung membazirkan modal intelektual berharga yang dimiliki oleh pakar-pakar tersebut. Kita patut malu dengan amalan di negara barat yang tidak mengamalkan polisi memencenkan tenaga akademik ini serta memanafaatkan akal fikiran mereka demi untuk produktiviti dan kemajuan organisasi dan komuniti. Rasional utama kenapa seseorang mufti itu perlu memiliki kelulusan di peringkat pasca siswazah kerana pengkaji di peringkat ini ;
a) Biasanya memiliki kemahiran penyelidikan hukum Islam secara teori dan praktikal.
b) Biasanya memiliki know how yang tinggi, berupa pengalaman kepimpinan untuk memantau mana-mana projek penyelidikan hukum yang dijalankan oleh pengawai Istimbat. Termasuklah memiliki kemahiran (hikmah) untuk memikirkan dan memastikan sesuatu jawapan hukum (fatwa) yang dihasilkan relevan untuk keperluan masyarakat serta mampu menyelesaikan masalah sebenar.
c) Memiliki kepakaran untuk mengenalpasti/mengikuti perkembangan sesuatu teori ilmu dan teknologi yang sifatnya sentiasa berkembang dan relevan untuk kegunaan masyarakat tempatan.
d) Memiliki kemahiran berfikir dan bertindak secara strategik/futuristik apabila berhadapan dengan sesuatu masalah yang timbul.
e) Memiliki sikap keterbukaan yang tinggi apabila didedahkan dengan pandangan sarjana yang berbeza- menyebabkan proses penyelesaian masalah yang bersifat holistik dapat dijalankan.

B. Peranan Pengajian Syariah
Dalam bahagian ini, perbincangan akan menggunakan kerangka teori pemikiran reformism yang menekankan peranan institusi pengajian syariah -pihak pemerintah di dalam meningkatkan dan melaksanakan tajdid syariah di dalam masyarakat. Ianya juga bakal dihubungkan dengan teori keberkesanan hukum Islam di dalam masyarakat.
Dalam teori reformism ini, perubahan dan pembangunan program Islamisasi (tajdid) sesuatu masyarakat Islam perlu didasarkan kepada beberapa paradigma utama;
1) Kepentingan umat Islam berpegang teguh kepada ajaran Islam yang suci seperti yang terkandung di dalam sumber wahyu yang bakal memastikan kerelevanan paradigma Tauhid dipakai oleh umat Islam untuk sepanjang zaman.
2) Penekanan kepada penggunaan paradigma rasional berasaskan semangat ijtihad kepada usaha mempercambahkan kreativiti umat Islam.
3) Penekanan kepada proses mewujud dan menajamkan daya intelektualism umat Islam di dalam memahami ajaran Islam itu sendiri. Ianya dirujuk kepada penggunaan set idea dan kreativiti masyarakat untuk mengkaji sesuatu ilmu dan menterjemahkannya di dalam bentuk program bertindak demi membangunkan pembangunan yang bersifat bersepadu kepada umat manusia.
4) Demi untuk menghadapi persaingan dengan kuasa Barat, umat Islam tidak seharusnya menggunakan pendekatan kekerasan, sebaliknya perlu lebih proaktif mempelajari sebab utama ketinggian tamadun Barat, iaitu ketinggian budaya ilmu mereka, yang perlu diterapkan ke dalam masyarakat melalui institusi pendidikan.
5) Kepentingan mengamalkan pendekatan berfikir secara berperancangan rapi (blueprint) dan bukannya secara retorik semata-mata. kita perlu menjauhi pemikiran ala khutbah, yang hanya pandai bercakap dengan gagasan yang begitu ideal tetapi tidak tahu menterjemahkannya kepada suatu program bertindak yang bersifat praktikal untuk diamalkan. Sebaliknya perjuangan ala fuqaha, yang mampu berfikir secara waras dengan mengambilkira faktor kegagalan dan kejayaan sesuatu program reformasi, dan mampu menterjemahkan cita-cita kepada program yang praktikal dengan suasana setempat.
Dalam konteks Malaysia semasa, pihak kerajaan lebih condong mendokong paradigma reformisme, khususnya dalam program untuk menegakkan program Islamisasi perlu didokong dengan beberapa pendekatan yang penting;
1) Menekankan kepentingan memahami realiti masyarakat Malaysia yang bersifat majmuk; dari segi ras bangsa dan sikap yang agak prajudis dan negatif terhadap Islam, di dalam pembentukan sesuatu dasar negara yang berkaitan dengan Islam.
2) Menekankan peri pentingnya dilakukan penyelidikan yang berterusan terhadap kekuatan dan kelemahan semua birokrasi dan infrastruktur fizikal yang berfungsi untuk penguatkuasaan undang-undang Islam di Malaysia.
3) Menekankan kepentingan mewujudkan sistem pendidikan yang mampu melahirkan lulusan yang berketerampilan di dalam aspek ilmu Islam dan moden serta akhlak yang seimbang. Semua lulusan ini bakal dipergunakan sepenuhnya untuk tujuan menjayakan agenda pembangunan negara dan pelaksanaan syariah di dalam masyarakat.
4) Menekankan kepentingan untuk melakukan integrasi pendidikan antara keilmuan Islam tradisi dan keilmuan moden yang amat diperlukan untuk konteks zaman moden ini.
5) Menekankan kepentingan mewujudkan program pembangunan sosial-politik-ekonomi masyarakat berteraskan kepada intipati Islam.
6) Menekankan kepentingan diwujudkan unit sokongan seperti media massa dan NGO bagi membawa kesedaran Islam di kalangan masyarakat.
Berasaskan kepada teori ini, kita dapat menegaskan bahawa pemerkasaan ijtihad ini khususnya untuk institusi fatwa perlu dimulakan oleh institusi pengajian syariah di IPTA Islam. Rasional utama hal ini ditegaskan kerana institusi pendidikan secara langsung akan membekalkan graduan ataupun tenaga kerja yang bakal berkhidmat untuk institusi fatwa. Apa yang lebih penting lagi, institusi fatwa perlu menghargai ataupun menaungi usaha tajdid yang dijalankan oleh IPTA Islam ini. Apa yang boleh dibanggakan, sebahagian besar daripada mufti di Malaysia dilihat telah akur dengan usaha yang dijalankan oleh IPTA Islam ini.
Sebagai rujukan khusus, perbincangan tentang usaha tajdid dalam pengajian syariah di IPTA Malaysia akan ditumpukan kepada peranan yang dimainkan oleh APIUM. Berasaskan kepada semangat tajdid yang lebih bersifat progresif, APIUM telah memahami keperluan dunia global dan telah cuba untuk melakukan reformasi (tajdid) yang lebih bersifat menyeluruh terhadap sistem pengajian keilmuan Islam semasa. Secara kasarnya, APIUM telah melakukan usaha reformasi pengajian syariah dalam dua aspek yang utama; aspek pedagogi pembelajaran dan aspek kandungan subjek yang ditawarkan. Kedua-dua aspek ini yang menjurus kepada usaha pemerkasaan ijtihad perlu dimaklumi oleh institusi fatwa, bukan setakat perlu mengambil graduan APIUM sebagai tenaga kerja, bahkan juga patut mempelajari serta mengaplikasinya dalam proses penyelidikan hukum di institusi fatwa terbabit.
Dalam aspek perubahan pedagogi pembelajaran, tiga kaedah utama telah diterapkan, merangkumi;
Pertama, menerapkan dua kaedah pedagogi baru iaitu kaedah PBL (Problem Based Learning) dan kaedah kemahiran berfikir dan berkomunikasi (Bahasa Arab dan Inggeris) yang boleh menjanakan daya kritikal dan kebolehan menyelesaikan masalah semasa kepada pelajar. Berasaskan kepada laporan kelemahan pelajar IPTA semasa amnya dan IPTA Islam khususnya, yang dikatakan mempunyai kelemahan berfikir dan berkomunikasi yang betul, yang kemudiannya lulusan IPTA ini gagal memenuhi pasaran sasaran pekerjaan, maka pihak Universiti Malaya telah mengambil inisiatif dengan memperkenalkan kaedah PBL ini. Kaedah ini yang biasanya dipakai untuk pelajar bidang perubatan, yang kononnya mampu melatih para pelajar menjadi pekerja yang boleh menganalisa setiap masalah yang timbul di dalam bidang masing-masing serta menyertakan jalan penyelesaian masalah terbaik untuk masalah tersebut.
Sebagai contohnya, kaedah dan pendekatan PBL ini telah digunakan dalam subjek hukum Islam, yang memerlukan empat langkah yang utama;
1) Pelajar akan didedahkan dengan kerangka konsep dan senarai buku rujukan yang berotoriti untuk sesuatu subjek khusus yang diajar.
2) Pendedahan tentang senario sesuatu masalah Islam sebenar akan dibentangkan untuk diselesaikan secara berkumpulan oleh pelajar, contohnya seperti membabitkan sesuatu fatwa yang dikeluarkkan oleh Jawatankuasa Fatwa kebangsaan.
3) Pelajar perlu melakukan penyelidikan secara holistic terhadap sesuatu masalah yang diberikan, yang barang pastinya akan membabitkan pelbagai disiplin ilmu moden yang lain. Dalam soal ini, sebagai contohnya, pelajar terpaksa melihat latarbelakang reality sebenar sesuatu masalah itu timbul dan juga perlu menganalisis secara kritikal kandungan fatwa yang dikeluarkan oleh JFK, samada ianya bersesuaian dengan prinsip Maqasid al-Shariah dan reality Malaysia.
4) Hasil penyelidikan pelajar ini akan dibentangkan di dalam kelas yang bakal dinilai oleh pelajar lain dan pensyarah itu sendiri.
Kedua, menerapkan paradigma pengajaran yang lebih bersifat interaktif. APIUM masih menggunapakai bentuk pengajaran kuliah (satu hala) dan pendekatan tutorial (dua hala). Falsafah pedagogi pengajaran bentuk baru (Islah - tidak menolak semua elemen tradisi) ini dirangka dengan mengubahsuai paradigma pendidikan tradisional, seperti;
1) Pendekatan student-oriented mengantikan pendekatan teacher-oriented (banking concept).
2) Pendekatan yang mengalakkan pensyarah-pelajar menggunakan kemahiran ICT moden (Virtual studies) seperti pencarian maklumat pengajian melalui laman web internet dan persembahan pengajaran-tutorial menggunakan peralatan ICT.
Ketiga, bagi memperkasakan lagi mutu alumni APIUM untuk menghadapi realiti alam pekerjaan, pelbagai perkara yang menyerupai program latihan industri telah dijalankan, membabitkan pelbagai agensi, badan dan sector kerjaya yang berkaitan dengan perkhidmatan perundangan Islam. Antara agensi ini adalah pejabat Mufti, Mahkamah syariah, Majlis dan Pejabat Agama Islam setiap negeri di Malaysia, YADIM, Bank-bank yang menawarkan sekim produk kewangan Islam dan sebagainya. Program latihan industri/smart partnership ini terbahagi kepada beberapa jenis;
1) Program yang mewajibkan seseorang pelajar untuk berkhidmat samada sebagai pekerja sukarela di agensi terbabit yang dijalankan semasa cuti semester APIUM. Pelajar bakal didedahkan dengan modus operandi, elemen kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh sesebuah agensi yang terbabit..
2) Program/ bengkel dalam bentuk in house training – pakar-pakar awam dan swasta yang terlibat dalam perkhidmatan perundangan Islam dijemput memberikan maklumat tentang program yang dijalankan oleh agensi yang terbabit.
3) Program moot mahkamah syariah (secara olok-olok) yang mewajibkan pelajar bertindak sebagai penguambela dan pendakwa raya untuk membincangkan sesuatu kes tertentu. Program ini akan diadili oleh pakar penguam syar’I daripada luar- bakal mendedahkan pelajar tentang bagaimana menjalankan sesuatu perbicaraan kes di mahkamah syariah secara lebih tersusun dan matang.
Manakala dalam aspek kandungan subjek yang ditawarkan pula APIUM menerapkan pendekatan yang lebih bersifat bersepadu dan integrasi antara ilmu Islam dan secular. Kesemuanya mempunyai kaitan yang erat bagi proses pemerkasaan elemen ijtihad yang perlu diikuti serta dipelajari oleh institusi fatwa. Ianya merangkumi;
Pertama, pendekatan yang memperkenalkan subjek yang menunjukkan perkaitan antara Islam dengan persoalan dan disiplin moden; merangkumi subjek ekonomi, pengurusan, perundangan, pentadbiran awam dan sebagainya. Subjek-subjek ini dapat membiasakan pelajar dengan subjek keilmuan moden yang biasa dipakai dalam realiti kehidupan semasa.
Kedua, pendekatan yang mengalakkan pelajar APIUM untuk mengikuti pelbagai subjek luar APIUM yang ditawarkan oleh pelbagai fakulti yang berbeza di UM. Bagi pelajar APIUM yang mengambil kursus teras pengajian Islam, golongan ini telah digalakkan untuk mengambil kursus elektif luar di fakulti sains, kejuruteraan, sains sukan dan sebagainya. Mengikut pengamatan semasa, di antara subjek elektif luar yang amat diminati oleh pelajar APIUM kebanyakannya terdiri dari subjek (i) S&T dan masyarakat, (ii) Isu-isu Alam sekitar, (iii) Falsafah Sains, (iv) Sejarah dan Falsafah Sains Sains dan Teknologi dalam Dunia Islam semasa, (v) Sains pemerosesan makanan, (vi) sains Flora dan Fauna, (vii) Epistemologi dan Perspektif Ilmu dan (viii) Falsafah Sains Perbandingan.
Ketiga, menekankan subjek keagamaan Islam yang lebih menjuruskan kepada realiti Malaysia semasa dan bukannya bertumpu kepada realiti bukan Malaysia (Timur tengah) daripada zaman pertengahan silam. Termasuk juga usaha membentuk intellectual discourse dengan menjadikan konsep Fiqh Malaysia sebagai asas utama untuk menyelesaikan permasalahan ummah Islam di Malaysia, yang dipecahkan kepada beberapa tema yang utama, seperti keperluan hukum Islam semasa, budaya dan soal kepenggunaan. Intellectual discourse ini yang dibuat dalam bentuk seminar bertujuan menyedarkan masyarakat dan bakal menjana perkembangannya dengan menerimapakai pandangan sarjana yang berbeza, untuk tujuan memantapkan lagi gagasan yang dipilih.
Keempat, penerapan konsep dan pendekatan Fiqh Semasa (Malaysia) dalam kebanyakan subjek perundangan Islam. Ianya membabitkan beberapa kaedah yang cuba untuk menghidupkan kembali peranan fuqaha dengan penggunaan kaedah usul al-fiqh dalam beberapa aspek iaitu:
1) Intipati terpenting konsep ini antara lainnya adalah masyarakat Malaysia semasa perlu disediakan dengan suatu kerangka fiqh yang lebih sesuai dengan realiti Malaysia semasa. Ianya bukan bersifat longgar sehingga mengabaikan semua prinsip fiqh silam yang bernuasakan kepada realiti abad pertengahan Timur Tengah.
2) Proses menilai pandangan fuqaha klasik agar ianya bersesuaian dengan realiti semasa.
3) Proses menilai, mengubah dan melakukan ijtihad terhadap permasalahan semasa di Malaysia yang tiada jawapan daripada nas-nas Quran dan Sunnah, dan kitab fiqh klasik. Lebih tepat lagi, ianya bukan bersifat umum dan retorik semata-mata, bahkan turut menyediakan alternatif lengkap dan terperinci.
4) Proses mengenalpasti dan mewujudkan database Malaysia terutamanya dalam, pertama, gambaran yang lengkap tentang realiti semasa Malaysia dari segi latarbelakang sejarah, struktur sosial, politik, ekonomi dan beberapa isu semasa .Keduanya; keperluan mendalami ilmu-ilmu moden selain dari bidang hukum Islam seperti ilmu sains sosial, budaya, ekonomi, perubatan, politik dan sebagainya. Kewujudan database Malaysia ini dapat dijadikan panduan untuk membantu fuqaha menghasilkan proses penentuan hukum yang bersifat semasa .
5) Proses menyediakan kaedah-kaedah dan metodologi asas di dalam ilmu usul al-fiqh yang dapat membantu gologan fuqaha menyelesaikan persoalan baru di Malaysia. Antara metodologi berkaitan yang kerap digunakan adalah kaedah curf, ijtihad jamaci, tarjih, talfiq, ijmac, Maqasid Al-Sharicah, Maslahah, Siyasah Sharciyyah dan sebagainya.
6) Proses mengalakkan perkaitan prinsip Maqasid al-Shariah dengan konsep Fiqh Awlawiyyah yang lebih menekankan kepada perkiraan realiti masyarakat Malaysia semasa. Gabungan ini antara lainnya perlu bersifat terbuka dan tidak membataskan penyelesaian kepada sesuatu mazhab semata-mata. Apa yang lebih penting lagi, seseorang fuqaha perlu mengakui dan menghormati pandangan fuqaha lain yang terbabit di dalam proses mendapatkan maklumat untuk sesuatu penyelidikan hukum dan seterusnya melakukan analisa yang terbaik terhadap fakta terbabit. Hal ini boleh dilakukan dengan pendekatan model fiqh perbandingan membabitkan semua mazhab terbesar di dalam Islam, dengan cara menerima pakai sumber yang berbeza, meneliti hujah yang digunakan secara terbuka dan memilih untuk menerima pakai mana-mana pendapat yang lebih bertepatan dengan kehendak syarak. Dalam pendekatan ini seseorang fuqaha perlu membebaskan diri dari belenggu fanatik mazhab dan mengutamakan maslaha perpaduan ummah melebihi segala-galanya. Gabungan ini dilihat akan lebih menyerlahkan sifat kesyumulan yang dimiliki oleh hukum Islam, disamping ianya dapat mengelakkan prinsip Maqasid al-Shariah ini digunakan secara sewenang-wenangnya oleh kalangan yang tidak bertanggungjawab, dengan menggunakan topeng Maqasid al-Shariah. Hal ini boleh dikatakan sebagai fenomena yang agak mendesak demi untuk memastikan agar konsep dan prinsip hukum Islam yang terpilih tidak disalah gunakan bagi tujuan mendapatkan justification (pengesahan dan keabsahan) syarak terhadap mana-mana amalan yang bertentangan dengan prinsip asas Islam. Antara aspek keutamaan yang menjadi sandaran ini;
a) Keutamaan kualiti daripada kuantiti.
b) Keutamaan ilmu daripada amal.
c) Keutamaan objektif daripada bentuk lahir.
d) Keutamaan ijtihad daripada Taqlid.
e) Keutamaan memudahkan daripada memayahkan.
f) Keutamaan kerja-kerja untuk faedah umum daripada kerja untuk faedah sendiri.
g) Keutamaan Fardu Ain daripada fardu kifayah.
h) Keutamaan hak masyarakat daripada hak individu.
Kelima, penekanan kepada pemakaian metodologi kajian yang betul di dalam sesuatu kajian ilmiah. Dalam sejumlah besar forum ilmiah, pihak APIUM secara tidak langsung telah menekankan kepentingan mewujudkan kerangka metodologi kajian yang betul, seperti;
1) Menekankan tentang kepentingan penyelidikan ilmiah di dalam proses pembangunan pemikiran. Hal ini boleh dibuat dengan menanamkan ke dalam diri seseorang sarjana Islam tentang kepentingan penyelidikan ilmiah dalam usaha mengangkat martabat ummah.
2) Memperjelaskan tentang aspek epistemologi hukum Islam di dalam proses pembangunan konsep Fiqh Malaysia.
3) Menekankan usaha melakukan proses sentesis di antara ilmu usul al-fiqh dengan disiplin sains sosial moden.
4) memperincikan kekuatan kaedah penyelidikan hukum Islam klasik yang diasaskan oleh fuqaha silam.
Ketujuh, melakukan aktiviti penyelidikan terhadap hasil fatwa yang dikeluarkan oleh institusi fatwa semasa. Apa yang boleh dibanggakan, APIUM melalui jurnal Fiqh telah mewujudkan ruangan khusus yang mengumpul dan menganalisa setiap hasil fatwa yang dikeluarkan oleh institusi fatwa. Usaha ini bertujuan untuk mengajar pelajar dan pegawai di pejabat Mufti sendiri bagaimanakah kaedah terbaik yang perlu dilakukan untuk menghasilkan sesuatu fatwa yang bermutu. Mungkin usaha ini menyamai pendekatan yang dilakukan oleh Prof Ahmad Ibrahim yang menuntut seseorang Qadi mempelajari legal precedent yang dikeluarkan oleh hakim Mahkamah Sivil di dalam Malaysian Law Journal, yang kemudiannya bakal diterapkan usaha penambahbaikian dalam keputusan penghakiman di Mahkamah Syariah.
Kelapan, pemilihan tema kajian yang agak mendesak keperluannya di kalangan umat Islam semasa. Hal ini boleh dikesan daripada tindakan APIUM yang mengalakkan pelajar pasca siswazah melakukan kajian terhadap sesuatu isu penting yang timbul di dalam masyarakat semasa. Antara isu-isu ini yang termasuk dalam subjek fiqh kepenggunaan adalah soal gender, rawatan kumbahan air, sains perubatan, , Bio-perubatan, Farmasi, Astronomi, hasil tenusu F&N, isu perubahan social , Fatwa JFK dan banyak lagi. Hasil kajian di peringkat pasca siswazah ini perlu dipergunakan sepenuhnya oleh institusi fatwa di Malaysia, kerana ianya dihasilkan melalui proses penyelidikan hukum Islam yang rapi.

Kesimpulan.
Sebagai rumusan akhir, kita dapat menegaskan beberapa perkara, pertama, ijtihad merupakan suatu konsep, metode dan aplikasi yang teramat penting di dalam system perundangan Islam. Hal ini terbukti dengan sumbangan dan peranan yang pernah dan bakal terus dimainkan oleh konsep ijtihad ini dalam usaha membangun dan mengembangkan system perundangan Islam. Apa yang lebih penting lagi, ianya boleh digunakan sebagai alat ataupun mekanisme utama yang mempergunakan sumber wahyu dengan bantuan daya intelektual manusia yang terpimpin, bagi menyelesaikan permasalahan hukum yang barang pastinya akan sentiasa dihadapi oleh masyarakat. Kedua, konsep ijtihad ini secara langsung dapat dikaitkan dengan institusi fatwa kerana ianya merupakan saluran penyelesaian masalah utama yang boleh dipergunakan bagi tujuan mendidik dan mengawal kelangsungan hidup sesuatu masyarakat agar ianya sentiasa berjalan bertepatan dengan prinsip Islam. Ketiga, berasaskan kepada dapatan kajian ilmiah yang dilakukan terhadap aplikasi ijtihad di institusi fatwa di Malaysia; mendapati masih terdapat terlalu banyak kelemahan substansial yang dialami oleh institusi fatwa yang kemudiannya amat perlu dilakukan proses penambahbaikian yang terancang. Keempat, program reformasi terhadap institusi fatwa ini perlu dilakukan melalui dua kaedah yang utama; menyedarkan para mufti tentang peri pentingnya dipertingkatkan tahap professionalism jawatan tersebut. Selanjutnya, kalangan warga institusi fatwa perlu mempelajari dan mendapatkan bantuan daripada institusi pengajian syariah di Malaysia.

kajian Lapangan Di Mesir

LULUSAN UNIVERSITI AL-AZHAR DAN IMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN SOSIAL DI MALAYSIA

Oleh,

Prof. Dato’ Mahmood Zuhdi Ab. Majid,
Prof. Madya Dr Idris Awang,
Prof. Madya Mohd Kamil Abd. Majid dan
Prof. Madya Dr Rahimin Affandi Abd. Rahim.


Kajian Lapangan Di Indonesia

Islam Antara Liberalisme Dan Konservatisme Di Malaysia

Oleh:

Prof Madya Muhammad Kamil Abdul Majib
Prof Madya Dr Idris Awang
Prof Madya Dr Rahimin Affandi Andul Rahim

PEMIKIRAN PEMBANGUNAN HUKUM ISLAM DI MALAYSIA : SATU ANALISIS

Prof. Madya Dr. Rahimin Affandi Abd. Rahim & Norhayati Mohd Dahlal

Abstrak: Kertas kerja ini lebih merupakan usaha tinjauan (pilot studies) awal daripada projek penyelidikan ilmiah FRGS (FR008/2007A) tajaan Universiti Malaya dengan tajuk “Pelaksanaan Syariah Islam Di Malaysia: Kajian Terhadap Infrastruktur Dan Sumber Manusia”. Mengikut tema kajian projek ini yang lebih luas membabitkan agensi penguatkuasaan syariah Islam, artikel ini akan hanya menumpukan perhatian kepada isu paradigma pemikiran asas yang mendasari program pembangunan hukum Islam di Malaysia.

Pendahuluan
Paradigma atau pemikiran asas adalah satu set proposisi (rancangan usulan) yang menerangkan bagaimana dunia harus difahami. Ia berisikan sebuah pandangan dunia (world-view), suatu cara untuk memecahkan kerumitan dunia, yang memberitahu seseorang ilmuan tentang apa yang penting, apa yang sah dan apa yang bersesuaian dengan logik(Mona Abdul-Fadl:1989). Apa yang lebih dinamik lagi, tiada suatu paradigma pun yang boleh dianggap sebagai sempurna, tetapi perlu sentiasa dilakukan proses reviewing (ulangkaji) bagi memastikan kebenarannya ataupun memperkemaskan lagi paradigma terbabit. Hal terpakai kepada semua bidang ilmu samada ilmu agama, sains tulen dan sains sosial(Nasaruddin Umar:1999).
Memandangkan elemen pemikiran agak sukar diukur secara kuantitatif,(Aini Hassan:2007) kajian ini bakal menggunapakai kaedah analisis kandungan ataupun epistemologi(J. Waardenburg:1973) dengan cara meneliti tema pemikiran pembangunan hukum Islam di dalam bahan kajian ataupun dasar yang dihasilkan oleh sarjana Melayu-Islam yang terlibat di dalam percambahan idea (intellectual discourse) dan merancang program pembangunan hukum Islam.

Kajian Literature Review Terhadap Konsep Dan Praktikal Pembangunan Hukum Islam Di Malaysia.

Mengikut pandangan world-view Islam, syariah Allah merupakan anugerah Tuhan yang paling berharga diturunkan demi untuk kesejahteraan umat manusia(Quran 7:179;Ramli Awang :1997). Berbanding dengan pemahaman sekular yang membezakan antara kehidupan agama dan sosial di dalam suatu kerangka yang berbeza (Muhammad Zainiy Uthman:2001), hal ini tidak berlaku di dalam ajaran Islam. Sebaliknya, Islam di anggap sebagai al-din (way of life) yang mengandungi peraturan hidup yang lengkap bagi dua dimensi kehidupan (dunia dan akhirat)(Quran 3:19 dan 85; 2:256 ), yang sekali gus telah menetapkan bahawa elemen perundangan ini bukan setakat untuk difahami semata-mata, bahkan perlu dilaksanakan di dalam kehidupan seharian(Quran 4:61 dan 65;24:46-49).
Berasaskan kepada pemahaman ini, gabungan yang erat antara pemerintah (agen penguatkuasa) dan sarjana (agen yang mengkaji, menterjemah dan menyusun formula) amat diperlukan, yang mana kerjasama ini dilihat amat memerlukan kesungguhan intelektual (minda) diiringi dengan komitmen dan kesungguhan pemerintah untuk memastikan kehidupan seharian ummah dijalankan mengikut peraturan Allah(Mahmood Zuhdi Ab. Majid:2001). Atas dasar inilah sarjana Islam yang awal telah membangunkan beberapa institusi khusus untuk tujuan merealisasikan kelangsungan syariah ke dalam masyarakat, yang antara lainnya terdiri dari; (i) pelaksana dan penguatkuasaan syariah Islam (mahkamah syariah), (ii) menjawab kemushkilan masalah masyarakat dan mewartakannya kepada masyarakat (institusi fatwa), (iii) Mahkamah rayuan (Mazalim) dan (iv) agensi untuk memastikan perjalanan aktiviti pentadbiran kewangan negara mengikut peraturan Islam (Hisbah)(Auni Haji Abdullah:2000).
Dalam konteks Malaysia, perbincangan yang menyentuh persoalan pemahaman dan penguatkuasaan undang-undang Islam di dalam negara adalah cukup memberangsangkan sekali yang boleh dilihat dari kesungguhan serangkaian sarjana yang menjadikan tema ini sebagai tumpuan utama kajian mereka. Kajian-kajian ini pada dasarnya boleh dibahagikan kepada beberapa perbincangan dan tema khusus;
1) Pandangan yang diutarakan oleh sarjana barat yang mengatakan kuasa British yang bertanggungjawab memperkenalkan buat pertama kalinya institusi pentadbiran dan penguatkuasaan undang-undang Islam yang lebih kemas kepada masyarakat Melayu(Moshe Yegar:1979).
2) Walaupun ada maklumat tentang kewujudan undang-undang Islam di dalam genre penulisan undang-undang Melayu, seperti Hukum Kanun Melaka, tetapi tidak ada laporan sejarah yang membuktikan ianya telah diamalkan oleh masyarakat Melayu sebelum kedatangan kuasa British(R.O. Winstedt:1969). Pandangan ini mendakwa undang-undang Islam yang termaktub di dalam kumpulan Malay Degist tidak dilaksanakan secara berkesan kerana ianya terpaksa berhadapan dengan sistem adat feudal pra-Islam(Moshe Yegar:1979). Atas dasar ini juga mereka mendakwa pemahaman dan pengamalan ajaran Islam di dalam masyarakat Melayu bukannya begitu mendalam, seperti lapisan kulit luar semata-mata tanpa isi yang jelas. Oleh sebab itu, demi untuk tujuan mentamadunkan masyarakat Melayu pihak British telah memperkenalkan proses pemodenan sebenar yang merangkumi sistem pentadbiran dan penguatkuasaan undang-undang Islam yang lebih moden(F. Swettenham:1893).
3) Pandangan yang diberikan oleh sarjana tempatan yang menolak dakwaan sarjana barat dengan membuktikan bahawa sebelum kedatangan kuasa British, seperti mana halnya Islam memberi kesan yang mendalam kepada elemen budaya, intelektual dan kehidupan umat Melayu, hal yang sama juga turut berlaku di dalam pengamalan dan penguatkuasaan undang-undang Islam(Abdullah Alwi Haji Hassan:2001). Dalam soal ini, mereka telah mengemukakan banyak bukti yang kukuh, termasuklah catatan pentadbir British sendiri tentang kekuatan dan kelangsungan syariah di dalam masyarakat Melayu(Rahimin Affandi Abd.Rahim:2000).
4) Kajian yang mengambil sikap simplistik dan searah yang menyalahkan pihak penjajah British sepenuhnya di dalam merendahkan status kerelevanan institusi penguatkuasa dan pendidikan Islam tradisi, berbanding dengan kedua institusi yang sama yang diperkenalkan oleh penjajah British, tanpa mengakui kelemahan budaya taqlid yang diamalkan oleh dunia intelektual Islam sendiri(Mahmood Zuhdi Ab. Majid:2001).
5) Kajian yang dihasilkan dalam era 1970-1990an (era kebangkitan semula Islam) yang kebanyakannya menumpukan perhatian kepada kepentingan memahami syariah Islam secara mendalam bukannya secara cebisan tentang konsep dan usaha penerapannya di dalam kehidupan yang perlu dilihat melalui perspektif sejarah Tanah Melayu yang pernah dijajah kuasa asing, di samping penafian terhadap tohmahan buruk yang diberikan kepada syariah Islam. Kedua-dua peranan ini perlu diiringi dengan usaha penyelidikan yang berterusan dan bukannya setakat semangat yang berkobar-kobar semata-mata(Mahmood Zuhdi Ab. Majid:1988).
6) Kajian tentang impak gerakan kebangkitan Islam terhadap pembangunan undang-undang Islam di Malaysia yang membabitkan pelbagai bidang yang agak luas(Norhashimah Mohd Yasin:1994).
7) Kajian yang mencadangkan gagasan dan blueprint terperinci tentang bagaimana usaha pembaharuan terhadap sistem perundangan negara boleh dilakukan agar ianya bersesuaian dengan nilai-nilai Islam(Rahimin Affandi Abdul Rahim:1997).

Paradigma Asas Di Dalam Pemahaman Dan Pelaksanaan Syariah Di Malaysia

Dalam dunia akademik terdapat teori yang menegaskan bagaimana sejarah manusia merupakan urutan peristiwa yang membabitkan penggunaan pemikiran manusia menangani persoalan hidup. Pandangan ini dibuat berasaskan kemampuan manusia menggunakan potensi akal yang mampu untuk (i) mengatasi ancaman daripada persekitaran; (ii) menghadapi ancaman musuh dari dalam dan luar; serta (iii) membangun dan memperkembangkan tamaddun manusia ke arah bentuk yang lebih baik bagi menjamin kelangsungan kehidupan zuriat manusia(Abdul Rahman Abdullah:1997).
Teori ini turut berlaku kepada umat Islam. Dalam soal ini, kita dapat menyaksikan bagaimana sikap umat Islam dalam menghadapi cabaran ini, termasuklah soal pemahaman dan pelaksanaan syariah di dalam masyarakat terbahagi kepada empat paradigma yang utama;
1. Tradisionalism Dan Fundamentalis – paradigma yang dikaitkan dengan fahaman yang mempertahankan sesuatu warisan silam ataupun yang lama. Ianya dapat diperincikan ;
• Eksklusif (tertutup) yang tidak mahu menerima pandangan yang berasal daripada luar, lebih-lebih lagi dalam soal keagamaan. Bagi mereka, hanya pandangan kumpulan mereka sahaja yang paling betul dan menafikan hal ini kepada golongan lain, lebih-lebih lagi yang mempunyai kaitan dengan dunia Barat(Ibrahim Abu Bakar:1994).
• Mengamalkan " backward looking " di dalam mengemukakan jawapan terhadap permasalahan umat Islam. Bagi mereka, segala elemen tradisi yang diputuskan oleh ulamak silam yang terdiri dari karya teologi dan fiqh perlu dipertahankan dan sekiranya ada sebarang usaha yang cuba menilai pandangan ulamak silam, hal ini hanya akan merosakkan lagi warisan yang mulia ini(Abu Bakar Hamzah:1981).
• Mengamalkan pendekatan literalis di dalam memahami ajaran Islam, tanpa merasa perlu melihat konteks sesuatu ayat Quran dan sunnah itu diturunkan pada zaman Rasulullah(H. Abuddin Nata:2000).
• Mempertahankan segala warisan silam dan mempersalahkan kesemua elemen pemodenan. Mereka lebih cenderung untuk mengekalkan status quo yang diamalkan oleh dominant tradition, termasuklah mengambil sikap negatif terhadap sebarang program pembaharuan yang dibuat terhadap agensi Islam.

2. Golongan Yang Terlalu Menekankan Politik Islam. Golongan ini mementingkan medium politik untuk tujuan perjuangan Islam dan menguatkuasakan sistem undang-undang Islam yang sejati. Akibatnya, mereka memandang kebanyakan kerajaan umat Islam sebagai penyokong sistem sekularisme yang diasaskan oleh dunia Barat yang harus ditentang habis-habisan(Mohd Izani Mohd Zain:2005). Walaupun menekankan peri pentingnya diwujudkan sebuah negara Islam, tetapi mereka tidak mengemukakan jalan penyelesaian secara mikro terhadap masalah dan mengambil sikap simplistik yang mendakwa jalan penyelesaian masalah dapat dibuat dengan mudah(Mohammad Hashim Kamali:2003), dengan cara merujuk kepada Quran dan sunnah, tanpa disertakan dengan blueprint yang lengkap yang lebih sesuai dengan realiti Malaysia moden(Mahmood Zuhdi Ab. Majid:2001).

3. Sekularis Dan Liberalis – paradigma terbaru yang muncul dengan kedatangan era globalisasi. Bagi golongan ini, ajaran Islam perlu difahami dengan beberapa pendekatan yang utama(Rahimin Affandi Abdul Rahim:2000);
• Kemunduran umat Islam dari segi fizikal dan intelektual berpunca daripada kesilapan prinsip pemahaman Islam yang dibangunkan oleh sarjana Islam silam.
• Banyak daripada ajaran Islam samada dalam bidang syariah dan teologi sudah tidak relevan, out of date dan tidak sesuai dipakai lagi untuk konteks zaman moden ini.
• Proses untuk memperbaiki kelemahan umat Islam hanya boleh dibuat dengan menerimapakai semua konsep pemodenan ala barat secara mutlak.
• Proses pembaharuan yang perlu diterapkan di dalam memperbaiki kelemahan umat Islam perlu menggunakan pendekatan reform ala barat, yang perlu menolak semua asas dan pemahaman Islam silam, dan sebagai gantinya umat Islam perlu bergantung kepada pendekatan baru seperti mana di kemukakan oleh dunia barat.

4. Reformism – paradigma yang agak sederhana dan bertentangan dengan paradigma tradisionalis. Ianya boleh diperincikan dengan;
• Kepentingan umat Islam berpegang teguh kepada ajaran Islam yang suci seperti yang terkandung di dalam sumber wahyu, yang bakal memastikan kerelevanan paradigma Tauhid dipakai oleh umat Islam untuk sepanjang zaman.
• Penekanan kepada mewujudkan usaha tajdid dalam semua aspek kehidupan umat Islam akibat daripada proses pemalsuan dan penyelewengan terhadap ajaran Quran dan sunnah yang berlaku rentetan daripada peninggalan umat Islam sendiri terhadap ajaran Islam. Hal ini diburukkan lagi dengan peristiwa penjajahan umat Islam oleh kuasa kuffar Barat, yang secara jangka panjang mengakibatkan suasana kebekuan dan sikap malas ulamak Islam itu sendiri(Taha Jabir Al-Alwani:1991).
• Penekanan kepada penggunaan paradigma rasional berasaskan semangat ijtihad kepada usaha mempercambahkan kreativiti umat Islam.
• Penekanan kepada proses mewujud dan menajamkan daya intelektualism umat Islam di dalam memahami ajaran Islam itu sendiri. Bagi golongan ini, ketinggian tamaddun umat Islam silam bukannya patut dibanggakan secara nastolgia semata-mata, bahkan perlu dipetik kesimpulan dan intipati induktif dalam bentuk pengajaran terbaik daripada peristiwa ini untuk dilaksanakan oleh ummat Islam(Mohamad Kamil Abdul Majid:2001). Mengikut sesetengah sarjana Islam moden, pembangunan tamaddun agung merangkumi Barat dan Islam, adalah berpunca dari amalan budaya ilmu(Wan Mohd Nor Wan Daud:1990). Hal ini dirujuk kepada penggunaan set idea dan kreativiti masyarakat untuk mengkaji sesuatu ilmu dan menterjemahkannya di dalam bentuk program bertindak demi membangunkan pembangunan yang bersifat bersepadu kepada umat manusia(Louay M. Safi:1998).
• Demi untuk menghadapi persaingan dengan kuasa Barat, umat Islam tidak seharusnya menggunakan pendekatan kekerasan(Louay M. Safi:1998), sebaliknya perlu lebih proaktif mempelajari sebab utama ketinggian tamaddun Barat, iaitu ketinggian budaya ilmu mereka(Majid Irsan Kailani:1997), yang perlu diterapkan ke dalam masyarakat melalui institusi pendidikan(Majid Irsan Kailani:2000). Dalam soal ini, secara jelasnya mereka menganjurkan bentuk perjuangan yang bersifat evolusi dan bukannya secara revolusi(Syed Ahmad Hussein:2002).
• Kepentingan mengamalkan pendekatan berfikir secara berperancangan rapi (blueprint) dan bukannya secara retorik semata-mata (Muhammad Kamal Hasan:1996). Bagi reformis semasa, demi untuk memastikan kejayaan usaha refomasi yang lebih berkesan, kita perlu menjauhi perjuangan dan pemikiran ala Khutabah, golongan yang hanya pandai bercakap dengan gagasan yang begitu ideal tetapi tidak tahu menterjemahkan cita-cita tersebut kepada suatu program bertindak yang bersifat praktikal untuk diamalkan. Apa yang lebih diperlukan adalah perjuangan ala fuqaha, yang mampu berfikir secara waras dengan mengambilkira faktor kegagalan dan kejayaan sesuatu program reformasi, dan mampu menterjemahkan cita-cita kepada program yang praktikal dengan suasana setempat (Dr. Majid Irsan Kailani).

Dalam konteks Malaysia semasa, pihak kerajaan lebih condong mendokong paradigma reformisme, khususnya dalam program untuk menegakkan sebuah negara Islam perlu didokong dengan beberapa pendekatan yang penting(Rahimin Affandi Abd Rahim:2003);
1) Menekankan kepentingan memahami realiti masyarakat Malaysia yang bersifat majmuk; dari segi ras bangsa dan sikap yang agak prajudis dan negatif terhadap Islam, di dalam pembentukan sesuatu dasar negara yang berkaitan dengan Islam.
2) Menekankan peri pentingnya dilakukan penyelidikan yang berterusan terhadap kekuatan dan kelemahan semua birokrasi dan infrastruktur fizikal yang berfungsi untuk penguatkuasaan undang-undang Islam di Malaysia.
3) Menekankan kepentingan mewujudkan system pendidikan yang mampu melahirkan lulusan yang berketerampilan di dalam aspek ilmu Islam dan moden serta akhlak yang seimbang. Semua lulusan ini bakal dipergunakan sepenuhnya untuk tujuan menjayakan agenda pembangunan negara dan pelaksanaan syariah di dalam masyarakat.
4) Menekankan kepentingan untuk melakukan integrasi pendidikan antara keilmuan Islam tradisi dan keilmuan moden yang amat diperlukan untuk konteks zaman moden ini.
5) Menekankan kepentingan mewujudkan program pembangunan social-politik-ekonomi masyarakat berteraskan kepada intipati Islam.
6) Menekankan kepentingan diwujudkan unit sokongan seperti media massa dan NGO bagi membawa kesedaran Islam di kalangan masyarakat.


Paradigma pihak kerajaan ini yang boleh dikatakan sebagai receptive terhadap agenda pembangunan Islam amat berbeza sekali dengan realiti Malaysia selepas merdeka. Namun begitu, masih banyak lagi usaha yang perlu dilakukan, khususnya yang membabitkan soal pemakaian metodologi dan neraca penilaian serta pengukuran yang objektif terhadap proses dan realiti pembangunan hukum Islam di Malaysia. Pada masa sekarang, malangnya kerana begitu tertarik dengan pendekatan barat dan tradisi budaya Taqlid, kalangan ilmuan Melayu-Islam telah melakukan beberapa kesilapan di dalam membuat penilaian dan pengukuran ini(Muhammad Abu Bakar:1993).
Dalam konteks Malaysia, kita boleh melihat bagaimana kerana keghairahan untuk mengejar pembangunan yang dikira boleh mengangkat martabat ummah dan membebaskan diri dari pergantungan kepada kuasa asing, sedikit sebanyak kita telah terpengaruh dengan neraca penilaian ala barat(Muhammad Abu Bakar:1993), lebih-lebih lagi jika dilihat kepada beberapa sudut yang utama, antaranya;
1) Pendekatan yang membataskan pemahaman pembangunan kepada sektor ekonomi semata-mata. Hal ini amat dikesali memandangkan skop pembangunan yang sebenar bukan terhenti kepada sektor ekonomi semata-mata bahkan perlu dilihat sebagai usaha peningkatan kesedaran seseorang manusia Islam terhadap hakikat kejadian dirinya sebagai hamba Allah. Tidak keterlaluan kalau dikatakan bahawa pandangan yang menyempitkan pembangunan kepada sektor ekonomi ini mempunyai kelemahan yang amat nyata, seperti mana halnya pernah dialami oleh masyarakat barat;
• Ianya menyerupai pandangan Marxism yang terlalu mementingkan sektor ekonomi melebihi sektor kehidupan lain yang lebih penting, termasuklah sektor agama (Muhammad Syukri Salleh:1990).
• Ianya terlalu terpengaruh dengan konsep pembangunan barat yang menganggap manusia sebagai manusia ekonomi yang hanya inginkan memaksimumkan kepuasan nafsu semata-mata(Muhammad Syukri Salleh:1990).
• Penekanan yang lebih terhadap sektor ekonomi yang mempergunakan sumber alam secara maksima telah menimbulkan pelbagai masalah ekologi yang kemudiannya bakal mengancam kehidupan lain untuk jangka masa panjang (Wan Mohd Nor Wan Daud:2001).
• Penekanan yang berlebihan di dalam dunia hiburan yang bermotifkan keuntungan material dan budaya hedonisme semata-mata menggunakan ikon-ikon artis barat dengan pelbagai produk baru, secara khususnya ditumpukan kepada golongan remaja, telah menimbulkan pelbagai krisis moral yang begitu meruncing sekali.

2) Pendekatan yang memandang tinggi kegunaan ilmu-ilmu sains, ekonomi, pengurusan, IT dan teknologi sehingga sanggup menghina kegunaan ilmu-ilmu agama, yang dianggap sebagai tidak berguna untuk konteks zaman moden. Bahkan terdapat semacam kecenderungan yang menganggap kelangsungan keilmuan dan kesedaran agama sebagai membazirkan sumber kewangan negara(Wan Mohd Nor Wan Daud:2001).
3) Sikap yang memandang tinggi model pembangunan barat, bukan setakat kepada aspek fizikal bahkan turut meniru sistem nilai ala barat yang dianggap sebagai terbaik seandainya sesuatu masyarakat itu ingin mencapai pemodenan sejati(Rahimin Affandi Abd. Rahim:2001). Dewasa ini, sebagai contohnya, telah timbul suatu kecenderungan yang agak membimbangkan iaitu munculnya gesaan dan pandangan dari golongan tertentu yang bertopengkan pandangan ilmiah moden untuk menghina pegangan agama dan Rasulullah sendiri, seperti mana dilakukan secara meluas di dalam masyarakat barat(Wan Mohd Nor Wan Daud:2001).
4) Sikap yang memandang rendah kesungguhan untuk mengikuti sirah nabi dan ulamak salaf seperti mana diperjuangkan oleh kebanyakan gerakan Islam. Dalam soal ini, seorang pemikir tempatan telah menegaskan :” kita telah menyarankan bahawa tidak semua kebaikan itu berlaku apabila kita maju ke hadapan. Dalam hal-hal kebudayaan dan keagamaan Islam contohnya, kebaikan yang paling tinggi ialah untuk mencontohi Rasulullah S.A.W. serta Awliya dan hukama’ yang berada di belakang kita dari segi sejarahnya. Besar kemungkinan bahawa justeru istilah taqaddum, maju ke hadapan, dianggap satu-satunya ma’na pembangunan sebenar, maka ramai orang tidak menganggap penting perkara-perkara yang berkaitan dengan sejarah silam, dan mengenepikan pendidikan sejarah. Bagi mereka, pendidikan sejarah dan sikap pensejarahan adalah sikap dan usaha yang menoleh ke belakang yang melawani kemajuan dan pembangunan(Wan Mohd Nor Wan Daud:2001).”

Sebaiknya, berhadapan dengan kelemahan di atas, demi untuk membentuk neraca dan metodologi penilaian pembangunan ala Malaysia ini, kita perlu melakukan dua perkara yang utama; pertamanya, kita perlu bersikap selektif dan tidak boleh secara membuta tuli menerima pakai kaedah penilaian barat yang menolak persoalan agama sebagai salah satu elemen pembangunan. Sebaliknya neraca ini seperti ditetapkan oleh Bangsa-Bangsa Bersatu di dalam merumuskan Indeks Pembangunan Insan (IPI) telah membataskan penunjuk pembangunan Insan kepada tiga perkara sahaja, iaitu kepanjangan umur, pencapaian pendidikan (kadar literasi dan pendidikan formal) dan kadar kehidupan mengikut Keluaran Hasil Kasar Negara percapita yang sebenar(Human Development Report 1998).
Keduanya, di dalam usaha membentuk kerangka dan penilaian ini kita perlu mengambil sikap pertengahan (Tawazun)(Mohd Faisal Malik:2001) dan tidak boleh mengambil sikap yang terlalu ideal, yang biasanya berlaku di dalam dua keadan iaitu;
1) sikap yang terlalu menentang, anti dan memandang rendah dengan perkembangan pembangunan hukum Islam yang telah dilakukan setakat ini. Sikap ini dilihat kebanyakannya terpengaruh dengan politik kepartian sempit dan hanya pandai mengkritik semata-mata tanpa disertakan dengan alternatif penyelesaian masalah yang sepatutnya(Abdul Rahman Embong:2002).
2) sikap yang terlalu memandang tinggi terhadap pembangunan hukum Islam yang telah dicapai sehingga melupakan tugas berat untuk memperelokkan dan mengekalkan apa yang telah dicapai. Sebaiknya, proses memperelokkan ini memerlukan kepada usaha penyelidikan yang rapi, bersifat proaktif dan prihatin dengan segala perkembangan buruk yang berlaku di dalam masyarakat(Abdul Rahman Embong:2002).


Gerakan Kebangkitan Islam Dan Implikasinya Terhadap Konsep Pembangunan Di Malaysia.

Di akhir dekad 70an dan permulaan dekad 80an, sepertimana masyarakat Islam luar, keadaan di Malaysia juga telah dilanda dengan gelombang kebangkitan semula Islam. Arus ini adalah ditandai dengan munculnya kesedaran untuk menyerap dan menegakkan nilai-nilai dan etika Islam dalam seluruh kehidupan(Husin Mutalib:1990) yang diperjuangkan oleh sejumlah besar pertubuhan Islam seperti ABIM, PAS, Tabligh, Arqam, PERKIM, USIA dan sebagainya.
Perkembangan ini kemudiannya telah diiringi dengan perkembangan pesat di dalam sistem pendidikan negara yang lebih bersifat terbuka dan islamik berbanding dengan apa yang ditentukan oleh dasar pendidikan penjajah British. Secara jelasnya bersama-sama dengan rentetan dari kemunculan komitmen untuk meningkatkan kesedaran Islam pada tahun-tahun 1970-1990an, telah lahir beberapa orang tokoh tempatan(Hashim Musa:1993). dalam pelbagai bidang ikhtisas seperti tenaga akademik, pakar undang-undang, pakar ekonomi, yang antara lainnya telah berfungsi sebagai reformis semasa. Mereka telah terlibat secara langsung dalam mendesak, merancang dan terlibat sama di dalam usaha tajdid terhadap institusi perundangan Islam di Malaysia(Rahimin Affandi Abdul Rahim:1997).
Apa yang jelas ialah gabungan di antara badan-badan dakwah, tokoh-akademik dan golongan professional di dalam jentera kerajaan sendiri yang disifatkan oleh Prof. Horowitz sebagai “visible and invisible hand”, telah banyak membantu pihak kerajaan menjayakan program Islamisasi dalam pelbagai bidang di dalam negara(Donald L. Horowitz:1994).
Sepertimana halnya dengan golongan kaum muda, kemunculan golongan reformis semasa ini banyak bergantung kepada dua faktor. Pertamanya ialah hubungan intelektual antara sarjana tempatan dengan pusat-pusat pengajian utama yang membawa idea tajdid merangkumi universiti di Timur Tengah dan Barat. Sejak kebelakangan ini, kebanyakan lulusan dari Timur Tengah telah menyambung pelajaran mereka ke beberapa universiti di Barat. Hal ini menyebabkan mereka secara langsung terdedah dengan idea-idea tajdid daripada tokoh-tokoh Islam antarabangsa di samping mendapat pengetahuan tentang selok belok metodologi kajian Barat(W.Roof:1988).
Mengikut analisa yang dibuat oleh seorang sarjana Barat yang mengikuti perkembangan pendidikan Islam di Malaysia, pada kebiasaannya apabila tokoh-tokoh yang terdidik dan mendapat latihan di peringkat ijazah tinggi dari kedua-dua pusat pengajian di atas (Timur tengah dan Barat) kembali ke Malaysia, mereka akan berkhidmat di beberapa fakulti pengajian Islam di universiti-universiti tempatan(Fred R. Von Der Mehden:1993).
Manakala faktor yang kedua pula ialah pengaruh bahan rujukan ala tajdid dari luar negeri yang tersebar luas di Malaysia. Berbanding dengan zaman sebelum kebangkitan Islam pada tahun-tahun 1980-an dan 1990-an, kemasukan bahan-bahan ini dalam bahasa Arab dan English sama ada dalam bentuk teks yang asli atau pun terjemahan adalah amat pesat sekali. Penyebarannya pula amat meluas dan dibaca oleh segenap lapisan masyarakat(W.Roof:1988). Malahan, banyak daripada bahan-bahan ini telah dijadikan sebagai teks pengajaran dan rujukan utama di beberapa fakulti pengajian Islam di universiti tempatan(Fred R. Von Der Mehden:1893).
Seterusnya, di sepanjang tahun-tahun 1990an juga memperlihatkan dua trend utama dalam kaedah perjuangan Islam. Pertamanya ialah trend yang mahukan perjuangan gerakan Islam bukan setakat dibuat dalam bentuk retorik semata-mata bahkan perlu disertakan dengan program blueprint yang lengkap yang dapat dijelmakan dalam bentuk plan bertindak(Husin Mutalib:1990). Hasilnya, kita mendapati banyak usaha dan institusi-institusi bercorak Islam telah ditubuhkan di Malaysia seperti Bank Islam, Takaful, UIA, KOHILAL, KBI, TASKA, TASKI dan sebagainya.
Keduanya ialah trend yang mengutamakan kepentingan mengambilkira keadaan dan realiti semasa Malaysia di dalam sesuatu perjuangan Islam. Trend ini telah dijelaskan oleh Esposito dengan katanya:

“However, increasingly, in the late 1980s and 1990s, both the Mahathir government and Malaysia’s Islamic organizations like ABIM and PAS had developed their own paradigms : “ southeast Asian Muslims have become an integral part of the worldwide Muslim intellectual resurgence and are gaining the tools to provide their own interpretations of Islam to the Ummah.” Islam in Malaysia has increasingly taken on a more regional flavor, as scholars trained in the Muslim world and the West apply their knowledge and skills not only to communicating in the more highly developed tradition of Islamic scholarship in the Middle east but also to developing more local Isdlamic iom and thus more relevant”(John Esposito:1996).

Dengan adanya trend ini, sedikit sebanyak pendekatan badan dakwah dan sarjana tempatan telah turut berubah. Kalau dahulunya kebanyakan badan-badan dakwah dan sarjana tempatan lebih berkiblat kepada Timur Tengah dan Pakistan dan menelan bulat-bulat segala saranan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh Islam antarabangsa(Fred Der Mehden:1993), tetapi dengan adanya trend ini, penerimaan sebarang pendapat dan pentafsiran semula telah ditapis berdasarkan kesesuaian dengan realiti tempatan Malaysia.
Kedua-dua trend ini telah menyebabkan timbul beberapa usaha pembaharuan di dalam agensi kerajaan termasuk badan-badan yang dipertanggungjawabkan menjaga persoalan perundangan Islam itu sendiri(Rahimin Affandi Abdul Rahim:1997).

Penilaian Terhadap Bentuk Dan Proses Pemikiran Hukum Islam Di Malaysia

Dalam bahagian ini, penilaian yang rapi akan cuba dilakukan terhadap proses pembangunan hukum Islam yang telah dilaksana dalam konteks Malaysia. Secara metodologinya, pembentangan ini akan cuba menggunakan sepenuhnya pendekatan pertengahan, realisme dan selektif, seperti mana diperjelaskan sebelum ini. Apa yang lebih penting lagi, bersesuaian dengan pandangan yang mengatakan “ maju atau mundur sesuatu masyarakat bergantung sepenuhnya dengan pola pemikiran yang diamalkan oleh pemimpin masyarakat tersebut,”(Majid Irsan Kailani:2000) maka kajian ini akan memusatkan perhatian terhadap bentuk dan paradigma pemikiran yang telah ditonjolkan oleh golongan refomis Melayu semasa. Dengan cara meneliti intipati pemikiran golongan reformis ini, secara mudah kita akan dapat memetik kesimpulan terbaik tentang apa yang ingin dicapai oleh golongan reformis ini, yang kemudiannya telah diterapkan di dalam pembangunan hukum Islam yang membabitkan pelbagai bidang yang agak luas. Dengan kata lain, kajian ini tidak akan menumpukan perhatian kepada mana-mana institusi yang berkaitan dengan perundangan Islam, tetapi sebaliknya akan lebih memberikan perhatian terhadap isi dan kandungan pemikiran tajdid yang diamalkan oleh reformis Melayu semasa.
Secara realitinya, seiringan dengan perkembangan kesedaran kebangkitan semula Islam yang dicirikan dengan pelbagai aliran pemikiran tertentu seperti fundamentalism, tradisionalism, reformism dan modenism;(Abdul Rahman Abdullah:1997) percambahan pemikiran yang berbentuk islah (pembaharuan) telah berlaku dengan begitu meluas sekali, termasuklah di dalam bidang perundangan Islam. Apa yang lebih penting lagi, disamping menjana dan mengasaskan penubuhan institusi berbentuk fizikal, gerakan islah ini amat mementingkan isi dan kerangka pemikiran khusus, yang rata-ratanya bersifat positif dan pro pemodenan. Akibatnya, kita akan mendapati bagaimana proses pembangunan hukum Islam memang berlaku di Malaysia, dilihat dari sudut pembangunan insfransturktur keilmuan iaitu pemikiran dan institusi perundangan Islam yang tertentu.
Mengikut pengamatan semasa, reformis Melayu semasa ternyata telah berjaya mencetuskan proses pembangunan hukum Islam di Malaysia yang dibuat menggunakan beberapa paradigma pemikiran positif, pertamanya, proses meneliti punca kelemahan perundangan Islam berhadapan dengan cabaran pemodenan, dan keduanya, proses menyedia dan mengemukakan jawapan syarak terhadap kemunduran syariah Islam menggunakan paradigma tajdid.
Dewasa ini, telah timbul suatu fenomena yang memburukkan golongan ulama Melayu yang begitu meluas di dalam masyarakat. Pada peringkat awalnya, tindakan ini telah dimulakan oleh tokoh politik dan seterusnya diwarwar oleh media massa perdana membabitkan pelbagai bentuk wacana perbincangan. Antara nisbah buruk yang kerap dikaitkan dengan ulamak adalah kononnya golongan ini mempunyai masalah luaran dan dalaman dalam berfikir, seperti jumud, backward looking, keras kepala, gila kuasa, terlalu mementing politik kepartian dan menolak segala bentuk pemodenan.
Berhadapan dengan persoalan ini, kita terpaksa menggunakan pendekatan ilmiah Islam, yang mengajarkan seseorang Muslim untuk bersikap skeptik, berhati-hati dan keperluan untuk melihat sesuatu perkara dengan pandangan yang lebih adil dan menyeluruh tanpa sebarang sifat berat sebelah(Rahimin Affandi Abdul Rahim:2000), kita akan melihat persoalan kejumudan ulamak ini dengan memusatkan tumpuan terhadap dua perkara utama; adakah benar ulamak Melayu semasa menderitai penyakit jumud ini dan bagaimanakah sikap dan bentuk pemikiran reformis Melayu semasa terhadap sebarang isu yang timbul di dalam masyarakat.

Proses Meneliti Punca Kelemahan Perundangan Islam Berhadapan Dengan Cabaran Pemodenan.
Dalam soal ini, secara jelasnya dua pendekatan telah diamalkan oleh golongan reformis Melayu semasa;
(1) Pendekatan Berfikir Secara Autokritik Mengantikan Kaedah Berfikir Secara Bentuk Pembenaran. Kaedah pembenaran ini merujuk kepada cara berfikir yang tidak mengakui kelemahan diri sendiri, suka berdolah dalih dan mengaitkan sesuatu kelemahan yang berlaku kepada orang lain, kerana pada anggapannya dirinya serba cukup dan sempurna(Quran 42:30; 53:32; 7:22-23).
Kita boleh memberikan suatu contoh yang agak baik untuk menerangkan pendekatan autokritik ini, iaitu sikap reformis Melayu semasa yang tidak fanatik kepada pandangan sendiri dan secara terang-terangan mengakui kelemahan (self criticism) paradigma Taqlid yang terdapat di dalam sistem pendidikan Islam tradisional, yang perlu diperbaiki segera. Tokoh-tokoh reformis Melayu seperti Ahmad Ibrahim, Mahmood Zuhdi Abd. Majid, Wan Mohd Salim Wan Mohd Nor, Abdullah Alwi Haji Hassan dan Samat Musa mengakui keburukan sikap beku, jumud dan taqlid di kalangan fuqaha yang sepatutnya bertindak sebagai inteligensia Muslim membangun sistem fiqh yang up to date telah menimbulkan beberapa kesan buruk,(Rahimin Affandi Abdul Rahim:1997) seperti :-
• Kecenderungan ini telah menimbulkan suatu kekosongan fikiran yang berbentuk ilmu. Kekosongan ini kemudiannya telah direbut atau diambil peluang oleh aliran politik luar seperti Kominis, Sekularisme dan sebagainya.
• Kecenderungan ini menyebabkan berlakunya kesempitan dalam pelaksanaan hukum Islam, yang hanya dibataskan kepada bidang undang-undang kekeluargaan sahaja.
• Kecenderungan ini juga menjadi sebab lahirnya tindak balas yang berlebihan dari sesetengah pihak sehingga mereka mahu mengikut model barat secara mutlak tanpa menilai kesesuaiannya dengan lunas-lunas Islam dan perkiraan ketimuran.

Atas dasar ini, demi untuk menghapuskan ketiga-tiga elemen yang terhasil akibat dari kelesuan dan kegagalan sistem fiqh, kita terpaksa mengambil sikap proaktif dengan membangunkan sistem fiqh Islam yang bersifat semasa di dalam institusi membabitkan pengajian keilmuan Islam yang bermatlamatkan; pertamanya, melatih pelajar untuk menganalisis institusi Islam dan kaitannya dengan realiti semasa, berbanding dengan sistem pengajian ala Taqlid silam yang menggunakan pendekatan yang tidak kritikal, tertutup dan berasaskan latar belakang yang bukan bersifat Malaysia(Rahimin Affandi Abdul Rahim:1997). Keduanya, bentuk pengajian fiqh Malaysia ini dapat dijadikan sebagai asas utama untuk menyediakan infranstruktur intelektual sebelum sesuatu cita-cita negara Islam boleh tercapai(Mohd. Kamil Ab. Majid:1993). Ketiganya, dapat menunjukkan ciri-ciri kesempurnaan yang terkandung di dalam sistem penyelesaian fiqh Islam yang merangkumi keperluan menjaga kepentingan hubungan dengan Allah, sesama makhluk dan hubungan manusia dengan alam.
Atas dasar ini juga para reformis Melayu semasa telah berusaha untuk membuktikan sifat kesempurnaan yang terkandung di dalam syariah Islam. Hal ini boleh dikatakan agak mendesak memandangkan syariah Islam kerap dijadikan tohmahan buruk dan banyak nisbah negatif yang dilemparkan oleh dunia akademia barat(Ismail Ibrahim:1996), yang kemudiannya telah mempengaruhi sebahagian besar penganut Islam sendiri(Asep Syamsul M. Romli:2000). Pembetulan terhadap tohmahan buruk ini mengikut penegasan al-Quran,(Nahl : 125;Ankabut : 46) wajib dijalankan dengan penuh ketabahan dan ketelitian oleh sarjana Islam(Abu Ala Mawdudi:1996).
(2) Pendekatan Berfikir Secara Kritikal Dan Tidak Membuta Tuli Di Dalam Menghadapi Sesuatu Isu Penting Yang Timbul Di Dalam Masyarakat. Pendekatan ini juga merujuk kepada empat bentuk pemikiran lagi, iaitu (i) berfikir secara menyeluruh mengantikan berfikir secara sebahagian(Quran 10:39). Pemikiran secara menyeluruh ini merujuk kepada pengetahuan terhadap sesuatu secara mendalam dengan mengetahui ciri-ciri, perincian dan hubungannya diantara perincian tersebut(Quran 3:7;2:256);(ii) bentuk berfikir secara reformatif mengantikan berfikir secara jumud dan tradisional(Quran 43:23;2:170); (iii) bentuk berfikir secara ilmiah mengantikan berfikir secara prasangka(Quran 17:36;18:15) dan mengikut hawa nafsu(Quran 53:23;28) dan (iv) bentuk berfikir sesuai dengan hukum alam mengantikan berfikir secara supra rasional dan tahyul(Quran 33:38).
Sebagai contohnya, kita boleh meneliti pandangan reformis Melayu yang agak kritikal dan positif terhadap perkembangan teknologi maklumat moden. Tanpa menafikan sumbangan positif yang diberi oleh perkembangan IT ini, rata-ratanya reformis semasa telah mengamalkan sikap yang berhati-hati dalam soal ini(Zainuddin Bin Jaafar:1998), memandangkan perkembangan teknologi maklumat telah menyebarkan fahaman sekularisme bentuk baru dengan meluas di dalam masyarakat(Zakaria Stapa:1997). Fahaman ini seperti mana halnya dengan fahaman sekularisme klasik merupakan fahaman yang anti agama dan berasaskan budaya hawa nafsu (sensate culture) (Zakaria Stapa:1999). Begitu juga, dengan perkembangan teknologi maklumat yang melanda dunia umat Islam, kedua-dua kesan samada positif ataupun negatif terpaksa diterima(Zulkiple Abdul Ghani:1992), apatah lagi umat Islam rata-ratanya terdiri dari pengguna semata-mata kepada perisian-perisian dari barat yang bercanggah dengan prinsip-prinsp Islam(Zulkiple Abdul Ghani:1999).
Begitu juga pandangan yang melihat sesuatu permasalahan yang timbul dalam kehidupan manusia dari perspektif yang lebih luas dan menyeluruh. Sebagai contohnya, mengikut pendapat yang dikemukakan oleh gerakan Islam permasalahan sosial yang melanda golongan remaja di Malaysia tidak boleh dipersalahkan kepada kelemahan diri seseorang remaja semata-mata bahkan patut dilihat sebagai akibat daripada faktor yang lebih luas lagi, iaitu pengaruh budaya hedonisme barat yang dibenarkan berkembang luas di dalam masyarakat Malaysia moden(Rahimin Affandi Abd. Rahim:1999), di tambah pula dengan faktor kegagalan institusi keluarga untuk menapis segala bentuk kemungkaran yang timbul di dalam masyarakat(Rahmah Hashim:1996).


Proses Menyedia Dan Mengemukakan Jawapan Syarak Terhadap Kemunduran Syariah Islam Menggunakan Paradigma Tajdid.
Dalam soal ini, beberapa pendekatan telah diusahakan oleh reformis Melayu semasa, iaitu;
(1) Pendekatan Yang Mengutamakan Kepentingan Mengambilkira Keadaan Dan Realiti Semasa Malaysia Di Dalam Sesuatu Perjuangan Islam(John Esposito:1996). Trend yang bersifat pro pemodenan ini boleh dijelaskan dengan melihat kepada konsep Fiqh Malaysia semasa.
Pada dasarnya, dilihat dari segi susunan konsepnya, gagasan Fiqh Malaysia ini ialah suatu percubaan untuk menyediakan sistem fiqh Islam yang bersifat semasa, yang difikirkan paling sesuai untuk masyarakat Malaysia. Konsep fiqh Malaysia ini ataupun juga dikenali dengan fiqh kontemporari mempunyai asas otoritinya daripada metodologi Ilmu usul al-fiqh. Berasaskan pemahaman terhadap kerangka epistemologi hukum Islam yang membezakan tahap kebenaran yang terkandung di dalam konsep fiqh dan Syariah(Rahimin Affandi Abdul Rahim:2002), seseorang fuqaha dibenarkan untuk bersikap kritikal, review dan bebas samada hendak menerima pakai ataupun sebaliknya terhadap kandungan sesuatu karya fiqh Islam(Mohd Daud Bakar). Pandangan ini bertepatan dengan gerakan tajdid (pembaharuan) yang bertujuan untuk menilai secara kritikal warisan karya fiqh silam dan mengemaskinikan pandangan-pandangan fiqh yang berupa penyelesaian masalah masa kini yang dihadapi oleh masyarakat secara Islamik, berteraskan hukum-hukum Islam serta memperluaskan operasi hukum supaya dapat bertindak sebagai agen pengawal kepada segenap aspek kehidupan manusia(Muhammad Said Busytami:1984). Dengan kata lain, gerakan tajdid ini bertindak untuk mengerakkan fiqh Islam secara dinamis supaya dapat berjalan seiring dengan perubahan keadaan manusia yang disebabkan oleh faktor perubahan masa dan tempat(Muhammad Abbas Husni:1996).
Namun begitu, perubahan yang dimaksudkan bukan bererti memodifikasi dan mengkoordinasikan sistem fiqh supaya berjalan seiring dengan pelbagai sistem yang ada tanpa melihat bagaimana ia beroperasi, bahkan tuntutan sebenar adalah menggerakkan fiqh supaya seiring dengan perubahan berdasarkan prinsip-prinsip dan lunas-lunas yang telah digariskan oleh syara’(Muhammad Abbas Husni:1996).
Peluasan peranan fuqaha untuk setiap zaman ini antara lainnya bertujuan untuk; pertama, memperbetulkan segala bentuk kelemahan dan keburukan yang selama ini dinisbahkan kepada syariah Islam(Mahmood Zuhdi Abd. Majid:1997), dan membuktikan idea kemajuan yang terkandung di dalam Islam(Muhammad Abu Bakar:1982). Keduanya, mengingatkan fuqaha bahawa mereka patut menjadi agen perubahan yang bersikap prihatin dan proaktif dengan isu-isu semasa yang timbul di dalam masyarakat(Mahmood Zuhdi Abd. Majid:1997). Bersesuaian dengan tugas fuqaha sebagai pewaris nabi-nabi, sepatutnya tugas mereka bukan terhad kepada menjadi penyaksi kepada peristiwa sejarah di zamannya, tetapi apa yang lebih penting lagi mereka patut menjadi tenaga utama yang mengerakkan peristiwa sejarah tersebut dengan menganalisis permasalahan semasa dan mengemukakan jawapan yang terbaik(Mohd Kamil Ab. Majid:1999).
Berasaskan pendekatan ini, seorang fuqaha perlu menangani sesuatu perubahan dan pemodenan secara positif dan proaktif, dan bukannya secara “ backward looking.” Secara khususnya, seseorang fuqaha perlu mengambil pendekatan; pertamanya, kepekaan yang tinggi terhadap masalah semasa yang timbul dalam masyarakat(Abdullah Ali Haji Hassan). Keduanya, mengurangkan monopoli pengkhususan yang dimiliki oleh seseorang fuqaha dan membangunkan keadah ijtihad jama’i (collective). Ketiganya, persediaan fuqaha untuk meningkatkan pengetahuannya samada ilmu agama ataupun bukan agama. Ketiga-tiga pendekatan ini kalau dilihat dari segi semangat dan tekniknya dapat dikesan di dalam konsep Fiqh Malaysia(Rahimin Affandi Abdul Rahim:2000).
Apa yang lebih penting lagi, penggunaan perkembangan teknologi terkini boleh digunakan sepenuhnya untuk mengemaskinikan pembinaan Fiqh engines ala Malaysia ini. Dalam soal ini, berhadapan dengan perkembangan pesat sains dan teknologi, beberapa perkara boleh diambil manafaat secara khusus untuk tujuan pembinaan Fiqh Malaysia:-
• Penggunaan teknologi terkini untuk memperkemaskan proses ijtihad dan penyebaran secara lebih berkesan hasil usaha ijtihad ini kepada masyarakat awam. Dalam soal ini perkakasan dan perisian teknologi maklumat boleh digunakan sepenuhnya untuk tujuan pembangunan kesedaran ummah Islam(Mohd. Jamil Sulaiman:1999).
• Perisian yang memuatkan kandungan kitab-kitab rujukan yang muktabar samada dalam bentuk terjemahan ataupun teks yang asal yang diperlukan untuk tujuan penyelidikan hukum oleh seseorang sarjana Islam secara pasti akan memudahkan lagi sesuatu usaha ijtihad. Berbanding dengan zaman sebelum era globalisasi, pada masa sekarang perisian keilmuan sumber asas Islam ini ternyata lebih merata dan meluas penggunaannya membabitkan seluruh dunia, yang mustahil dilakukan suatu masa dahulu(Ahmad Jamali Sepihie).
• Penyediaan ruangan soal jawab agama yang berbentuk secara umum ataupun khusus dalam soal perundangan (telehukum) dapat dimanafaatkan sepenuhnya bagi menjawab segala kemusykilan masyarakat awam.

(2) Pendekatan Berfikir Secara Sentesis, Yang Mengabungkan Antara Keilmuan Agama Dengan Keilmuan Moden(Badlihisham Mohd Nasir:2002), termasuklah juga prinsip moden yang terdapat di dalam sistem undang-undang barat. Pendekatan ini paling ketara diamalkan oleh reformis Melayu semasa yang mengamalkan sikap terbuka di dalam usaha mencari formula penyelesaian yang lebih bersifat semasa membabitkan masalah hukum Islam. Dalam soal ini, beberapa contoh boleh dikemukakan, antaranya :-
• Jawatan Kuasa Teknikal Syariah dan Sivil di dalam usaha memperbaiki sistem perundangan Islam Malaysia semasa yang lebih bersifat moden telah menerima pakai prinsip undang-undang sivil yang tidak bertentangan dengan prinsip asas Islam(Ahmad Ibrahim:1987).
• Penerimaan pandangan mazhab Islam yang lebih terbuka di dalam peraturan menetapkan sesuatu fatwa(The Administration Of Muslim Law Of Federal Territory Act 1993) dan pemakaian konsep fiqh Malaysia(Raihanah Haji Abdullah:2001).
• Keperluan untuk menerima pakai keilmuan moden di dalam proses memperkemaskan perundangan Islam(Abdul Monir Yaacob:1994).
• Penggunaan prinsip penjagaan kebajikan dan hak asasi wanita yang lebih baik di dalam pengubalan enakmen kekeluargaan Islam(Rahimin Affandi Abdul Rahim:2001).

(3) Pendekatan Yang Proaktif Dengan Keperluaan Semasa Di Dalam Membangunkan Perundangan Islam. Sebagai respon terhadap kehendak dan keperluan Globalisasi yang menyaksikan pencapaian pesat Malaysia ke arah negara industri dan mementingkan teknologi maklumat, reformis Melayu semasa rata-ratanya telah mengambil sikap proaktif dengan cabaran moden ini. Bukti yang jelas dalam soal ini boleh dilihat dengan merujuk kepada usaha penyusunan semula struktur dan kandungan kurikulum pengajian Syariah di beberapa institusi pendidikan tinggi Islam Malaysia ke arah suatu bentuk pengajian yang bersifat semasa, yang mampu melahirkan tenaga kerja yang mahir dengan keilmuan Islam bersesuaian dengan kehendak pasaran kerja, disamping mampu berfungsi sebagai intelektual ummah(Rahimin Affandi Abdul RAhim:1997).
(4) Pendekatan Berfikir Secara Berperancangan Rapi (Blueprint) Dan Bukannya Secara Retorik Semata-Mata(Muhammad Kamal Hasan:1996). Bagi reformis semasa, demi untuk memastikan kejayaan usaha refomasi yang lebih berkesan, kita perlu menjauhi perjuangan dan pemikiran ala Khutabah, golongan yang hanya pandai bercakap dengan gagasan yang begitu ideal tetapi tidak tahu menterjemahkan cita-cita tersebut kepada suatu program bertindak yang bersifat praktikal untuk diamalkan. Apa yang lebih diperlukan adalah perjuangan ala fuqaha, yang mampu berfikir secara waras dengan mengambilkira faktor kegagalan dan kejayaan sesuatu program reformasi, dan mampu menterjemahkan cita-cita kepada program yang praktikal dengan suasana setempat(Majid Irsan Kailani:2000). Kita boleh mengemukakan beberapa contoh untuk menerangkan pendekatan ini. Antaranya, pertama, pendekatan gerakan Islam di Malaysia yang menjalankan agenda gerakan mereka bukan setakat dibuat secara retorik semata-mata bahkan perlu disertakan dengan program blueprint yang lengkap yang dapat dijelmakan dalam bentuk plan bertindak(Husin Mutalib:1990). Hasilnya, kita mendapati banyak usaha dan institusi-institusi bercorak Islam telah ditubuhkan di Malaysia seperti Bank Islam, Takaful, UIA, KOHILAL, KBI, TASKA, TASKI dan sebagainya(Badlihisham Mohd. Nasir:1998).
Contoh keduanya adalah sikap reformis Melayu yang bertindak sebagai solutionist dan bukannya semata-mata sebagai oppurtunist, pencari punca masalah yang disertakan kemudiannya dengan metode penyelesaian terhadap permasalahan tersebut(Wan Mohd. Nor Wan Daud:2001). Untuk memperjelaskan perkara ini kita boleh meneliti pandangan reformis semasa terhadap persoalan pembangungan alternatif untuk Malaysia. Dalam soal ini, reformis telah mengkritik kelemahan pengamalan konsep pembangungan ala sekular barat yang dipaksakan pemakaiannya untuk negara dunia ketiga, termasuklah Malaysia(Wan Mohd. Nor Wan Daud:2001). Apa yang jelasnya, mereka bukan setakat mendedahkan kelemahan konsep pembangunan ala barat yang bersifat anti agama, terlalu mementingkan kebendaan, tidak mempedulikan keseimbangan ekologi alam sekitar(Muhammad Kamal Hasan :2001) dan penafian terhadap kepentingan moral di dalam kehidupan(Wan Mohd. Nor Wan Daud:2001), bahkan turut mencadangkan konsep pembangunan alternatif, pembangunan ala Islam yang lebih bersifat bersepadu(Wan Mohd. Nor Wan Daud:2001).
Berikutnya mereka terus mengambil sikap yang prihatin dengan setiap perkembangan semasa yang wujud di dalam masyarakat, dengan meneliti sebab musabab sesuatu perkara timbul dan mencadangkan jalan penyelesaian yang difikirkan terbaik. Ringkasnya, mereka tidak cepat terpukau dan menjadi pasif dengan propaganda meluas yang diberikan oleh media massa perdana akibat dari perkembangan pembangunan material yang amat pesat di Malaysia(Russli Kamarudin:2002), bahkan turut mengambil sikap solutionist dan kritikal terhadap sebarang perkembangan negatif yang timbul didalam negara(Muhammad Kamal Hasan:1993), dengan harapan dapat memperbaiki keadaan ini melalui kaedah yang memperseimbangkan elemen pembangunan material dengan pembangunan insan yang lebih baik(Muhammad Kamal Hasan:1993).
Pendekatan blueprint ini juga boleh dikesan dari tindakan reformis Melayu semasa yang memberikan perhatian kepada usaha mengubah sesuatu perkara terhadap bahagian terpenting (substance) yang difikirkan boleh menjadi asas dan bakal melahirkan serta mempercambahkan pelbagai hasil pembaharuan yang lebih baik. Hal ini boleh dirujuk antara lainnya kepada tindakan JTSS mendesak pihak kerajaan meminda Perlembagaan, Akta A 704, Perkara 121(1A) pada tahun 1988, yang memutuskan mahkamah Sivil tidak boleh campur tangan di dalam kes-kes yang berada dalam bidang kuasa mahkamah Syariah(Kamal Halili Hassan:1989). Disamping itu juga JTSS ini telah mempengaruhi pihak kerajaan untuk menyusun struktur pentadbiran agensi Islam dengan harapan ianya dapat meningkat dan menseragamkan taraf mahkamah Syariah di negeri-negeri di Malaysia(Rahimin Affandi Abdul Rahim:1997).


Kesimpulan
Walaupun dewasa ini kelas ulamak sering dikaitkan dan dituduh dengan segala bentuk keburukan, kajian ini secara jelas membuktikan bahawa setakat ini hal yang sebaliknya telah berlaku. Hal ini dapat dilihat dari sudut kesungguhan dan kegigihan kelas ulamak Melayu moden yang juga dikenali sebagai reformis Melayu semasa, membangunkan suatu kerangka pemikiran yang agak advance berbanding dengan golongan bukan ulamak. Bentuk pemikiran positif ini telah dilihat dalam kajian ini sebagai bertanggungjawab melahirkan dan memankin proses pembangunan hukum Islam yang boleh dibanggakan. Apa yang boleh dibanggakan, usaha ini telah mendapat dokongan sepenuhnya oleh pihak kerajaan, yang barang pastinya bakal merancakkan lagi program pembangunan hokum Islam di Malasia. Sebagai langkah proaktif, perkembangan positif ini perlu didokong oleh sarjana Melayu-Islam yang lain, khususnya yang terlibat di IPTA dan agensi pelaksanaan Islam di dalam Negara.

Rujukan

Lihat Mona Abdul-Fadl (1989), Paradigms In Political Science Revisited, Herndon : Amss & IIIT.
Nasaruddin Umar (1999), “ Metode Penelitian Berperspektif Jender Tentang Literature Islam “, Jurnal Al Jami’ah, No. 64, V. Xii.
Aini Hassan (2007), “ Kualitatif Atau Kuantitatif : Memahami Andaian Asas Yang Mendasari Penyelidikan Pendidikan “, Jurnal Masalah Pendidikan, V. 30(1).
J. Waardenburg(1973), Classical Approaches To The Study Of Religion, The Hague.
Ramli Awang (1997), Tasawwur Rabbani Menurut Al-Quran Dan Sunnah, Kuala Lumpur.
Muhammad Zainiy Uthman (2001), “ Islam, Sains Dan Pemikiran Objektif : Suatu Perbandingan Ringkas”, Jurnal Yadim, Bil. 2, November 2001.
Lutpi Ibrahim (1993), “ Perhubungan Ilm Kalam Dengan Fikh Dalam Pemikiran Islam “, Antologi Pemikiran Islam, Shah Alam.
Maklumat Lanjut Boleh Di Dapati Dalam Auni Haji Abdullah (2000), Hisbah Dan Pentadbiran Negara, Kuala Lumpur.
Moshe Yegar (1979), Islam And Islamic Institutions In British Malaya, Jerusalem.
R.O. Winstedt (1969), A History Of Classical Malay Literature, Kuala Lumpur.
F. Swettenham (1893), About Perak, Singapore,
Abu Hassan Sham Dan Mariyam Salim (1995), Sastera Undang-Undang, Kuala Lumpur.
Abdullah Alwi Haji Hassan (2001), “Adat Melayu Mengikut Perspektif Perundangan Orang Islam Di Malaysia “, Adat Melayu Serumpun, Kuala Lumpur,
Norhashimah Mohd Yasin (1994), Islamisation Or Malaynisation : A Study On The Role Of Islamic Law In The Economic Development Of Malaysia : 1969-1993, Tesis Ph.D Untuk School Of Law, University Of Warwick, England;
Ahmad Hidayat Buang (1997), “ Muamalat Di Malaysia : Suatu Tajdid Atau Reaksi Pasaran “, Dinamisme Pengajian Syariah, Berita Publishing Sdn Bhd, Kuala Lumpur.
Abdul Rahman Abdullah (1997) , Pemikiran Islam Di Malaysia : Sejarah Dan Aliran, Jakarta : Gema Insani.
Ibrahim Abu Bakar (1994), Islamic Modernism In Malaya, Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya.
Abu Bakar Hamzah (1981), Al-Imam: Its Role In Malay Society 1906-1908, Kuala Lumpur.
H. Abuddin Nata (2000), Peta Keragaman Pemikiran Islam Di Indonesia, Jakarta : Rajawali Pres.
Mohd Izani Mohd Zain (2005), Islam Dan Demokrasi : Cabaran Politik Muslim Kontemporari Di Malaysia, Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya.
Mohammad Hashim Kamali (2003), Hukuman Dalam Undang-Undang Islam : Suatu Penelitian Terhadap Hukum Hudud Kelantan Dan Terengganu, Kuala Lumupr : Ilmiah Publisher.
Taha Jabir Al-Alwani (1991), “ Taqlid And The Stagnation Of The Muslim Mind “, The American Journal Of Social Sciences, V. 8, No. 3, 1991.
Mohamad Kamil Abdul Majid (2001), “ Pertembungan Tamaddun Islam Dengan Kolonialisme Barat “, Tamaddun Islam Dan Tamaddun Asia, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
Wan Mohd Nor Wan Daud (1990), “ Budaya Ilmu Sebagai Asas Pembangunan Tamaddun “, Jurnal Pendidikan Islam, V. 3, Bil. 1.
Louay M. Safi (1998), Truth And Reform : Exploring The Patterns And Dynamics Of Historical Change, Kuala Lumpur : Open Press Publication.
Majid Irsan Kailani (1997), Mendidik Peribadi, Muhammad Firdaus (terj.), Kuala Lumpur: Berita Publishing.
----------------------- (2000), Kebangkitan Generasi Salahuddin Dan Kembalinya Jerusalem Ke Pangkuan Islam, Abdullah Abbas (terj.), Kuala Lumpur : Thinker Libraries.
Syed Ahmad Hussein (2002),, “ Muslim Politics And Discourse On Democracy “, Francis Loh Kok Wah And Khoo Boo Teik (eds.), Democracy In Malaysia : Discourses And Practices, Richmond, Surrey : Curzon Press.
Muhammad Kamal Hasan (1996), Toward Actualizing Islamic Ethical And Educational Principles In Malaysia, Kuala Lumpur : ABIM.
Muhammad Abu Bakar (1993), “ Pendirian Dan Pembangunan : Islamisasi Dan Isu-Isu Semasa, Dengan Rujukan Kepada Tugas Generasi Ulul Albab Dalam Abad Ke-21 “, Dalam Islam Dan Masyarakat Maju, Kuala Lumpur.
Muhammad Syukri Salleh (1990), “ Pembangunan Untuk Manusia Atau Manusia Untuk Pembangunan : Analisis Tentang Manusia Dalam Pembangunan Berteraskan Islam “, Dalam Konsep Dan Pelaksanaan Pembangunan Berteraskan Islam, Pulau Pinang.
Wan Mohd Nor Wan Daud (2001), Pembangunan Di Malaysia : Ke Arah Suatu Kefahaman Baru Yang Lebih Sempurna, Kuala Lumpur, h. 16.
United Nations Development Programme (1998), Human Development Report 1998, New York.
Mohd Faisal Malik (2001), Konsep Wasatiyyah Dalam Islam : Rujukan Utama Terhadap Pemikiran Islam, (Kertas Projek Untuk Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malay).
Abdul Rahman Embong (2002), “ Faktor Ideologi Politik Dan Budaya Dalam Penutupan Minda Melayu Islam “, Dalam Persidangan Isu Dan Proses Pembukaan Minda Umat Melayu Islam, Anjuran Dewan Bahasa Dan Pustaka, Pada 29-31 Januari 2002.
Husin Mutalib (1990), Islam And Ethinicity In Malay Politics, Singapura.
Hashim Musa (1993), “ Kebangkitan Semula Islam Dan Pengajian Melayu : Persoalan Akademik “, Tinta Kenangan, Sumbangan Sempena Persaraan Dan Perlantikan Naib Canselor, Prof Datok Mohd. Taib Osman, Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya.
Donald L. Horowitz (1994), “ The Quran And The Common Law : Islamic Law Reform And The Theory Of Legal Change “, The American Journal Of Comparative Law, V. 42.
W.Roof (1988), “ Patterns Of Islamization In Malaysia 1890s-1990s : Exemplars, Institutions And Vectors “, Journal Of Islamic Studies, V. 9.
Fred R. Von Der Mehden (1993), Two Worlds Of Islam: Interaction Between Southeast Asia And The Middle East, Florida.
Majid Irsan Kailani (2000), Kebangkitan Generasi Salahuddin Dan Kembalinya Jerusalem Ke Pangkuan Islam, Abdullah Abbas (terj.), Kuala Lumpur, h. 365-368.
Abdul Rahman Abdullah (1997), Pemikiran Islam Di Malaysia : Sejarah Dan Aliran, Jakarta.
Mohd. Kamil Ab. Majid (1993), “ Sejarah Perkembangan Penulisan Hukum Islam Di Malaysia : Tumpuan Khusus Di Negeri Kelantan “, Jurnal Syariah, V. 1, Bil. 1.
Ismail Ibrahim (1996), “ The Image Of Islam : An Insight “, Jurnal Ikim, V. 4, No. 1.
Asep Syamsul M. Romli (2000), Demonologi Islam : Upaya Barat Membasmi Kekuatan Islam, Jakarta.
Abu Ala Mawdudi (1996), “ The Imperative And Objective Of Islamic Research “, Conceptual And Methodological Issues In Islamic Research : A Few Milestones, Kuala Lumpur.
Zainuddin Bin Jaafar (1998), “ Al-Quran Dan Globalisasi “, Monograf Minda KISDAR, Shah Alam.
Zakaria Stapa (1997), “ Negara Malaysia Yang Maju Dan Berakhlak Mulia : Realiti Dan Kemungkinan “, Jurnal IKIM, V. 5, No. 1.
(1999), “ Ancaman Pasca Moden Dan Faham Modenisme Terhadap Akidah Dan Akhlak Umat Islam Masa Kini “, Al-Maw’izah, V. 7.
Zulkiple Abdul Ghani (1992), “Imperatif Multimedia Dalam Pembangunan Ummah”, Multimedia Dan Islam, Kuala Lumpur.
------------------ (1999), “ Teknologi Maklumat : Hubungannya Dengan Perkembangan Hukum Islam Semasa “, Hukum Islam Semasa Bagi Masyarakat Malaysia Yang Membangun, Kuala Lumpur.
Rahmah Hashim (1996), Media Dan Keluarga, Petaling Jaya.
John Esposito (1996), Islam And Democracy, New York: Oxford University Press.
Mohd Daud Bakar, “ Hukum Islam : Antara Prinsip Syariah Dan Perbendaharaan Fiqh “, Dalam Hukum Islam Semasa Bagi Masyarakat Malaysia Yang Membangun.
Muhammad Said Busytami (1984), Mafhum Tajdid Al-Din, Kuwait.
Muhammad Abbas Husni (1996), Perkembangan Fiqh Islam, Mohd Asri Hashim (terj.), Kuala Lumpur.
Mahmood Zuhdi Abd. Majid (1997), “ Pengajian Syariah : Satu Pentakrifan “, Dalam Dinamisme Pengajian Syariah.
----------------------(1997), Pengantar Undang-Undang Islam Di Malaysia, Kuala Lumpur.
Mohd Kamil Ab. Majid (1999), “ Ulama Dan Perubahan Social Dalam Islam “, Jurnal Usuluddin, Bil. 10.
----------------------- (1988), “ Ke Arah Merealisasikan Undang-Undang Islam Di Malaysia “, Ke Arah Merealisasikan Undang-Undang Islam Di Malaysia, Kuala Lumpur.
-----------------------(2001), Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syariah Di Malaysia, Kuala Lumpur.
Muhammad Abu Bakar (1982), Penghayatan Sebuah Ideal, Kuala Lumpur.
Abdullah Ali Haji Hassan, “ Permasalahan Intelektual Dalam Pembinaan Hukum Islam Semasa Di Malaysia “, Hukum Islam Semasa Bagi Masyarakat Malaysia Yang Membangun.
Mohd. Jamil Sulaiman (1999), “ Peluang Ummah Dalam Pembangunan Multimedia”, Multimedia Dan Islam, Kuala Lumpur, h. 145-156.
Ahmad Jamali Sepihie, “ Multimedia Sebagai Pemangkin Kesatuan Ummah”, Multimedia Dan Islam.
Badlihisham Mohd Nasir (2002), “ Sirah Nabawi Menurut Dr. Kalim Siddiqui”, Dakwah Kepada Masyarakat Muslim Di Malaysia, Bangi.
Ahmad Ibrahim (1987), “ The Shariah And Codification In The Malaysian Experience”, Shariah Law Journal.
------------------------(1995), “ The Superiority Of The Islamic System Of Justice”, Jurnal IKIM, V. 3, No. 2.
The Administration Of Muslim Law Of Federal Territory Act 1993, Section 39.
Raihanah Haji Abdullah(2001), “Pegawai Syariah Wanita Di Mahkamah-Mahkamah Syariah Di Malaysia”, Dalam Hukum Islam Semasa Bagi Masyarakat Malaysia Yang Membangun,.
Anisah Ab. Ghani(2001), “Batas-Batas Pergaulan Antara Lelaki Dan Perempuan Dalam Masyarakat Islam Kini: Satu Huraian Hukum Islam Semasa”, Hukum Islam Semasa Bagi Masyarakat Malaysia Yang Membangun.
Abdul Monir Yaacob (1994), “ Syariah Dan Common Law Di Malaysia “, Jurnal IKIM, V. 2, No, 1.
Rahimin Affandi Abd. Rahim (2001), “ Persoalan Gender Di Dalam Perundangan Islam Di Malaysia : Suatu Analisis Ringkas”, Wanita Dan Perundangan Islam, Kuala Lumpur.
-----------------------(1997), “ Gerakan Tajdid Teori Dan Realiti”, Dinamisme Pengajian Syariah, Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd, h. 104-106.
------------------------, “ Fiqh Malaysia : Suatu Tinjauan Sejarah”.
------------------------ (2002), “ Epistemologi Hukum Islam : Satu Pengenalan “, Jurnal Usuluddin, Bil. 15.
------------------------ (1999), “ Krisis Remaja Dan Media Massa Di Malaysia : Suatu Tinjauan Dari Perspektif Islam “, Jurnal Usuluddin, Bil. 10.
------------------------- (2001), “ Orientalisme Dan Keutuhan Ummah Islam : Satu Analisis “, Jurnal Syariah, V. 9, Bil. 1
----------------------- (2000), “ Etika Penyelidikan Islam : Satu Analisa “, Jurnal Afkar, Bil. 1.
------------------------(2003), “Konsep Tajdid Dan Pemikiran Islam Dr. Mahathir : Satu Analisis “, Dalam Prosiding Seminar Dr. Mahathir Pemikir Islam Abad Ke 21, Anjuran Jabatan Hal Ehwal Khas, Kementerian Penerangan Malaysia, Kuala Lumpur.
------------------------(1999), Islamic Legal Reform In The Administration Of Islamic Law In Malaysia : A Critical Analysis, Tesis Ph.D Untuk University Of Birmingham.
----------------------(2000), “ Fiqh Malaysia : Suatu Tinjauan Sejarah “, Fiqh Malaysia, Ke Arah Pembinaan Fiqh Tempatan Yang Terkini, Sungai Buloh.
Muhammad Kamal Hasan (1996), Toward Actualizing Islamic Ethical And Educational Principles In Malaysia, Kuala Lumpur, h. 56-57 Dan 93-97.
Dr. Majid Irsan Kailani (2000), Kebangkitan Generasi Salahuddin Dan Kembalinya Jerusalem Ke Pangkuan Islam, Abdullah Abbas (terj.), Kuala Lumpur.
Husin Mutalib (1990), Islam And Ethinicity In Malay Politics, Singapura.
Badlihisham Mohd. Nasir (1998), Islamic Movements In Malaysia : A Study Of Da’wah In Pas And Abim, Tesis Ph.D Untuk University Of Birmingham, h. 190-300.
Wan Mohd. Nor Wan Daud (2001), Pembangunan Di Malaysia : Ke Arah Satu Kefahaman Baru Yang Lebih Sempurna, Kuala Lumpur.
Muhammad Abu Bakar (1993), “ Pendirian Dan Pembangunan : Islamisasi Dan Isu-Isu Semasa, Dengan Rujukan Kepada Tugas Generasi Ulul Albab Dalam Abad Ke-21 “, Dalam Islam Dan Masyarakat Maju, Kuala Lumpur.
Muhammad Kamal Hasan (2001), Intellectual Discourse At The End Of The Second Millennium : Concerns Of A Muslim-Malay Ceo, Kuala Lumpur.
Wan Mohd. Nor Wan Daud (2001), Pembangunan Di Malaysia : Ke Arah Satu Kefahaman Baru Yang Lebih Sempurna, Kuala Lumpur, h. 25-40.
Russli Kamarudin (2002), “ Realisme, Niccolo Machiavelli Dan Al-Ghazali : Satu Perbandingan “, Dalam Politik Malaysia : Perspektif Teori Dan Praktik, Bangi.
Muhammad Kamal Hasan (1993), Terhadap Krisis Pecah Amanah Dan Krisis Moral Di Kalangan Remaja Di Malaysia Dalam Toward Actualizing Islamic Ethical, Kuala Lumpur.
Kamal Halili Hassan (1989), “ The Shariah Court And Article 121(1a) Of The Federal Constitution “, Jurnal Perundangan,32.

Prof. Madya Dr. Rahimin Affandi Abd. Rahim,
Norhayati Mohd Dahlal
Jabatan Fiqh dan Usul,
Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya,
Lembah Pantai, 50603 Kuala Lumpur.
Telepon : 03-79676080/ 012-3192177.
Email : faqir_ila_rabbih@um.edu.my
Email :Rahimin_afandi@hotmail.com