Sunday, January 17, 2010

KPI 2009

ARTIKEL (JURNAL)

1. Kemahiran Insaniah Di IPTA Islam Malaysia Dan Indonesia : Satu Analisis Perbandingan,, Jurnal JATI, Jabatan Pengajian Asia Tenggara, Fakulti sastera, UM, V. 14, 2009.
2. Paradigma Wasatiyyah Dan Dailog Peradaban : Satu Analisis, Jurnal Peradaban, Pusat Dailog peradaban UM, v. 2, 2009.
3. Jalinan Institusi Pendidikan Tinggi Islam Di Malaysia Dan Indonesia : Satu Analisis Teoritikal , Jurnal Turas, Fakulti Adab, UIN Jakarta, v. 14, 2009
4. Filem Malaysia : Antara Patriotisme dan Liberalisme, dalam Jurnal Pengajian Media Malaysia, J.11, Bil 1, 2009 15
5. Ijtihad Dalam Institusi Fatwa Di Malaysia : Satu Analisis, , Jurnal Syariah, v. 17, 2009
6. Pembangunan Sains Dan Teknologi Di IPTA Islam Di Malaysia : Satu Analisis Sejarah, Jurnal ESTEEM, v. 5, no 2, 2009
7. Pemikiran Teologi Wanita Islam Di Malaysia : Satu Analisa Dekonstruksi, Jurnal perspektif, UPSI, bil. 2, 2009
8. Pembangunan Sistem Fiqh Semasa Di Malaysia: Satu Analisis Model Pilihan, Jurnal undang-undang COLGIS-UUM, 2009
9. Kemahiran Insaniah Dalam Sejarah Tamadun Islam Di Malaysia : Antara Pengalaman Sejarah Dan Cabaran, Journal of Human Capital Development, UTEM, 2009
10. Paradigma Pemikiran Pengajian Islam Semasa : Analisis Pedagogi, Jurnal Rekayasa, UUM,2009
11. Pemikiran Kritis Dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Di Ipta Islam Malaysia: Satu Analisis Paradigma, Malaysian Journal of Learning and Instruction(MJLI), UUM, 2009
12. Perubahan Sosial Dan Impaknya Terhadap Pembentukan Modal Insan Menurut Ibn Khaldun, dalam Jurnal Hadhari, Institut Islam Hadhari UKM, v. 1, 2009
13, Konsep Fiqh Semasa Dalam Pembinaan Tamadun Islam Malaysia : Satu Analisis Kritikal, Jurnal Fiqh, UM, 2009
14.Paradigma Pengurusan Agensi-Agensi Islam Di Malaysia : Satu Analisis, Jurnal Excellent, MAMPU, 2009
15. Impak Genre Orientalism Dalam Sejarah Tamadun Islam: Analisa Terhadap Perkembangan Semasa, Jurnal Tamadun, UM, 2009
16. SISTEM FIQH SEMASA DI MALAYSIA : SATU ANALISIS MODEL PILIHAN, Jurnal Syariah, UM, 2009
17. Gerakan Islam Liberal Dan Pandangannya Terhadap Warisan Turath Islam Klasik, Jurnal Kemanusiaan, UTM, 2009
18. Filem Sebagai Pemankin Pembangunan Tamadun Melayu-Islam Moden : Satu Analisis, Jurnal Media, UM, 2009
19. Paradigma dan Metodologi Usul al-Fiqh Imam Syafia'e di Zaman Moden: Analisa Terhadap Cabaran Semasa, dalam Mohammad Kamil Abd Majid (ed.), Imam Syafia??I Mujtahid Agong, 2009
20. Kebudayaan Melayu dan Islam: Analisis terhadap Cabaran semasa, Jurnal Majlis Islam Sarawak, Jabatan Agama Islam Sarawak
21. Sumbangan Institusi Pengajian Melayu Dan Islam ke Arah Pelestarian Pembangunan warisan Budaya Melayu, Jurnal Manusia dan Masyarakat, Jabatan Antropologi Dan Sosiologi, UM

BUKU

1. Pemikiran Imam Al-Ghazali Dalam Bidang Fiqh Dan Usul Al-Fiqh : Kesinambungan Dan Pembaharuan (Edit) Osman Bakar, Sumbangan keilmuan Imam Ghazali, 2009
2. Pendidikan Etika Kepimpinan Politik Islam Dan Isu Pembangunan Di Malaysia (Edit) Nik Azis Nik Pa, Buku Penerbitan Fakulti Pendidikan UM, 2009.
3. Pemikiran Teologi Wanita Islam Di Malaysia : Satu Analisa Dekonstruksi, (Edit) Badriah, Manusia Dan Msyarakat, UPSI, 2009
4. Mendekati Pemikiran Islam Zaba : Analisis Dari Persepktif Pemikiran Islam Semasa ,(Edit) Mustapa Kassim, Pemikiran Melayu; ketokohan Zaba, UUM : Institut Pemikiran Dr Mahathir, 2009
5. Peranan Dan Pengaruh Islam Dalam Kebudayaan Melayu, Dalam (Edit) Zainal Kling, UPSI, 2009.
6. Islam Liberal di Indonesia: satu Analisis Pengalaman Kajian Lapangan, dalam Buku Islam Liberal : Isu dan Cabaran, Persatuan Ulama Malaysia.

PENYELIDIKAN

1. Pembinaan Modul Fiqh Malaysia: Kajian Terhadap Infrastruktur Intelektual dan Pelaksanaannya Dalam Masyarakat Majmuk di Malaysia (FP027/2008C)-ketua penyelidik.
2. Pengajian Syariah Di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia dan Indonesia: Kajian perbandingan Perspektif Paradigma dan Modul (RG050/09HNE) - ketua penyelidik.
3. Kemahiran Insaniah Dalam Institusi Pengajian Tinggi Islam Di Malaysia (RG031/09HNE) - anggota penyelidik
4. Pembangunann Filem Islam Di Malaysia (RG005/09HNE)- anggota penyelidik
5. Pusat Kajian Orientalisme: Kajian Terhadap Metodologi Dan Kandungan Disiplin (RG035/09HNE) - anggota penyelidik

SEMINAR
1. Model Subjek Kemahiran Insaniah Di Ipta Islam Terpilih: Satu Analisa Dekonstruktif, Seminar Kebangsaan Kemahiran Insaniah Dan Kerja Sosial (Skiks 2009), Anjuran Utem, Melaka 24- 26 Jul 2009
2. Sistem Fiqh Semasa Di Malaysia : Satu Analisis Model Pilihan, Seminar Hukum Islam Semasa (SHIS6), anjuran Jabatan Fiqh dan USul, APIUM,23-24 OCT 2009
3. Pedagogi Pengajian Syariah Di Malaysia: Analisis Terhadap Pengalaman Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Seminar Antarabangsa Pendidikan ICT, Bernuasakan Islam, anjuran UUM, di UNSYIAH, Banda Acheh, 17-21 Disember 2009
4. Konsep Fiqh Semasa Dalam Pembinaan Tamadun Islam Malaysia : Analisis Kritikal, Simposium Warisan Dan Tamadun Islam 2009, anjuran Jabtan Sejaran dan Tamadun Islam, APIUM, 28-29 Disember 2009
5. Pengajian Syariah dan Pembinaan Tamadun Islam di Malaysia: Analisa Terhadap Model terpilih, Malaysia Conference On Arabic Studies and Islamic Civilization (MACASIC), anjuran UKM, 29-30 Disember 2009
6. Kebudayaan Melayu dan Islam: Analisis terhadap Cabaran semasa, Kongres Kebudayaan Melayu II, anjuran GAPENA & Jabatan Kebudayaan Dan Kesenian Negara, 16-17 Mac 2009-12-30
7. Islam dan Liberalisme di Malaysia, Seminar Sehari Bersama Mufti Melaka, anjuran Jabatan Mufti Melaka, 7 Mac 2009

No comments: