Sunday, January 17, 2010

KPI 2008

Penyelidikan:

1.Ketua Penyelidik-FR008/2008A bertajuk: Pelaksanaan Syariah Islan Di Malaysia: Kajia Terhadap Infrastruktur dan Sumber Manusia.
2.Ahli Penyelidik-Frgs TAHUN 2008 (FP001/2007C) Dengan Tajuk : Jalinan Institusi Pendidikan Tinggi Islam Di Malaysia Dan Indonesia.
3.Ahli Penyelidik-FRGS Tahun 2008 FR021/27A, Bertajuk : Faktur-Faktur Keagamaan Dan Tingkah Laku Tidak Bermoral Di Kalangan Remaja Melayu : Kajian Di Beberapa Negeri Terpilih Di Malaysia.
4.Ahli Penyelidik-FRGS TAHUN 2008 FR006/2007A, Bertajuk : Islam Antara Liberalisme Dan Konservatisme Di Malaysia.
5.Ahli Penyelidik-FRO2O/2007A PEMBAHARUAN PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DI MALAYSIA BAGI MEMENUHI KEPERLUAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN
Ketua Penyelidikan FRGS027/2008C bertajuk: Pembinaan Modul Fiqh Malaysia: Kajian Terhadap Infrastruktur dan Pelaksanaannya Dalam Masyarakat Majmuk di Malaysia.

Penerbitan: Jurnal Akademik:
1. Warisan Karya Ulama Melayu Islam dan Kaitannya dengan Pengajian Moral di Zaman Moden, Jurnal Usuluddin, V. 27, 2008
2. Konsep Intelektualisme Islam di dalam Menanggani Cabaran Globalisasi, dalam Jurnal Majlis Agama Islam Sarawak, V. 1, 2008.
3. Perubahan Sosial dan Impaknya Terhadap Pembentukan Modal Insan Menurut Ibn Khaldun, dalam Jurnal Hadhari, Institut Islam Hadhari, UKM, V. 1, 2008.
4. Filem Malaysia: Antara Patrotisme dan Liberalisme, dalam Jurnal Pengajian Media Malaysia, J. 11, Bil. 1, 2009.
5. Reformasi Undang-undang Keluarga Melayu-Islam di Malaysia: Satu Analisa Terhadap Gagasan Kosnep Fiqh Semasa, Jurnal Syariah, V. 16, No. 2, 2008.
6. Pendekatan Malaysia dan Indonesia Dalam Menangani Perkembangan Aliran Pemikiran Islam: Satu Analisis Perbandingan, dalam JATI,Bil. 13, 2008.
7. Pembaharuan IPTA Islam di Malaysia: Satu Analisis Terhadap Teori dan Cabaran, Jld. 13, 2008

Penerbitan: Buku Akademik/Bab Dalam Buku:

1. Metodologi Studi Syariah di Institusi Perguruan Tinggi Negeri di Malaysia (edit), Mohd Pauzi Hamat, Metodologi Pengkajian Islam: Pengalaman Indonesia-Malaysia, Gontor: Institut Studi Islam Darussalam, 2008, hlm. 207-218.
2. Pemikiran Imam Al-Ghazali Dalam Bidang Fiqh dan Usul al-Fiqh: Kesinambungan dan Pembaharuan (edit), Osman Bakar, Sumbangan Keilmuan Imam Ghazali, 2008.
3. Pendidikan Etika Kepimpinan Politik Islam dan Isu Pembangunan di Malaysia (edit), Nik Azis Nik Pa, Buku Penerbitan Fakulti Pendidikan UM, 2008.

SEMINAR

1. Kemahiran Insaniah di IPTA Islam di Malaysia dan Indonesia: Satu Analisis Perbandingan, dibentangkan dalam Seminar SKIKS, Anjuran UTEM pada 18-19 Ogos 2008.
2. Gerakan Islam Liberal dan Pandangannya Terhadap Sistem Fiqh Islam Klasik, dibentangkan dalam Seminar Fiqh dan Pemikiran Islam Lestari 2008, Anjuran USM pada 29-30 Oktober 2008.
3. Paradigma Pemikiran Pengajian Islam: Analisis Pedagogi, dibentangkan dalam Seminar Antarabangsa Pengajian Melayu, Anjuran Akademi Pengajian Melayu, UM pada 16-17 Disember 2008.

No comments: